moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Metabolik Sendromlu Hastalarda Hiperhomosisteinemi Sıklığı

Metabolik Sendromlu Hastalarda Hiperhomosisteinemi Sıklığı

Frequency of Hyperhomocysteinemia in Patients with Metabolic Syndrome

Uzm. Dr. Şakir Özgür KEŞKEK, Uzm. Dr. Sinan KIRIM, Uzm. Dr. Halil ÇAPAR, Doç. Dr. Tayyibe SALER


Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Adana

ÖZET

Giriş: Metabolik sendrom tüm dünyayı etkileyen ve sıklığı giderek artan önemli bir morbidite nedenidir. Hiperhomosisteinemi ise kardiyovasküler hastalıklar açısından bağımsız bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada metabolik sendromlu hastalarda homosistein düzeyi ve hiperhomosisteinemi sıklığının araştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metod: Olgu-kontrol çalışması olarak planlanan çalışmaya 257 kişi dahil edildi. Çalışma grubuna 134 metabolik sendromlu hasta, kontrol grubuna ise 123 sağlıklı birey dahil edildi. Grupların homosistein düzeyi ve hiperhomosisteinemi sıklığı hesaplandı ve birbiriyle karşılaştırıldı. İstatistiksel açıdan verilerin değerlendirilmesinde MedCalc 12.0 istatistik paket programı kullanıldı. Demografik verilerin ve gruplar arasındaki sıklığın karşılaştırılmasında ki-kare testi, her iki gruptaki verilerin karşılaştırılmasında t-testi veya Mann-Whitney U testi kullanıldı. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi.

Bulgular: Homosistein düzeyi ve hiperhomosisteinemi sıklığı metabolik sendrom grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu (her biri için p< 0.001). Sağlıklı grupta sadece 20 (%16.2) kişide hiperhomosisteinemi bulunurken metabolik sendromlu hastaların 82 (%61.1)'sinde hiperhomosisteinemi saptandı. Hiperhomosisteinemi ile metabolik sendrom arasında anlamlı bir ilişki olduğu görüldü (OR 8.1, Cl %95 4.49-14.6, p< 0.001).

Sonuç: Yaptığımız çalışmada metabolik sendrom ile homosistein arasında bir ilişki var gibi gözükmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar açısından ayrı birer risk faktörü olan bu ikilinin birlikte olması artabilecek mortalite ve morbidite açısından göz önünde bulundurulmalıdır. Ülkemizde metabolik sendrom sıklığı azımsanmayacak düzeyde olduğundan bu durum önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, hiperhomosisteinemi

SUMMARY

Introduction: Metabolic syndrome is an important cause of morbidity with an increasing prevalence throughout the world. Hyperhomocysteinemia is accepted as an independent risk factor for cardiovascular diseases. In this study we aimed to investigate the homocysteine levels and frequency of hyperhomocysteinemia in patients with metabolic syndrome.

Materials and Methods: A total of 257 subjects were included in this case-control study. The study group was comprised of 134 patients with metabolic syndrome and the control group was comprised of 123 healthy subjects. Homocysteine levels of groups and the frequency of hyperhomocysteinemia were calculated and compared. MedCalc 12.0 software program was used for statistical analyses. Chi-square test was used for comparison of demographic datas. T-test or the Mann-Whitney U test was used to compare the groups. The results were evaluated in 95% confidence interval.

Results: The level of homocysteine and the frequency of hyperhomocysteinemia were significantly higher in metabolic syndrome group (p< 0.001, respectively). While the frequency of hyperhomocysteinemia was 61.1% (82) in metabolic syndrome group it was only  16.2% (20) in healthy group. There is an association between metabolic syndrome and hyperhomocysteinemia (OR 8.1, Cl 95% 4.49-14.6, p< 0.001).

Conclusion: In this study, we have shown that there is an association between metabolic syndrome and homocysteine. Metabolic syndrome and hiperhomocysteine which are different risk factors for cardiovascular diseases should be considered for increased morbidity and mortality due to the combination of these two risk factors. This is important because of the substantial prevalence of metabolic syndrome in our country.

Key Words: Metabolic syndrome, hyperhomocysteinemia

Yazışma Adresi

Uzm. Dr. Şakir Özgür Keşkek

Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Dahiliye Kliniği, ADANA

E-posta: drkeskek@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir