moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Geriatri Bilim Dalı Olan Bir Üniversite Hastanesinde Geriatri Tanınma Oranları

Geriatri Bilim Dalı Olan Bir Üniversite Hastanesinde Geriatri Tanınma Oranları

Rates of Awareness of Geriatric Medicine in a University Hospital which has
Division of Geriatric Medicine

Uzm. Dr. Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu1, Uzm. Dr. Mustafa Kemal Kılıç1, Dr. Cemile Özsürekci2,
Dr. Hayrettin Köklü2, Doç. Dr. Zekeriya Ülger1


1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, Ankara

2 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

ÖZET

Giriş: Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde bulunan kişilerde geriatrinin bilinme oranını göstermektir.

Materyal ve Metod: Bu çalışma bir anket çalışmasıdır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hasta bekleme salonları ve hastane bahçesinde bulunan kişilerle yapılmıştır. Katılımcılar rastgele seçilmiştir. Bu çalışma 01.06.2013 ile 15.06.2013 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde yapılmıştır. Toplam 242 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılara toplam 10 soru sorulmuştur. Anketler uygulandıktan sonra veriler SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences) versiyonu programına girilmiştir. Analizler bu program ile yapılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalamaları 43.9 ± 15.6 yıldı. Erkek katılımcıların oranı %57.4 ve kadın katılımcıların oranı %42.6 idi. Katılımcıların %61.2'si lise ya da üniversite mezunuydu. Katılımcıların 42 (%17.4)'si geriatriyi bildiğini belirtti ancak sadece 28 (%11.6) katılımcı doğru olarak tanımladı. Geriatriyi doğru tanımlayan katılımcıların %78.6'sı geriatriyi hastaneden duyduklarını belirtti. Meslek gruplarına göre geriatriyi bilme oranları karşılaştırıldığında, sağlık çalışanlarında geriatriyi bilme oranının diğer meslek gruplarına göre daha yüksek olduğu görüldü (%63.6'e karşın %9.1, p< 0.001). Doğru bilen grupta üniversite mezunu olma sıklığı doğru bilemeyen gruptan fazlaydı (%21.6'ya karşın %7.1, p= 0.001).

Sonuç: Bu çalışmanın bize vermiş olduğu en önemli sonuç henüz geriatrinin toplumumuzda yeterince bilinmemesidir. Geriatrinin popülaritesinin artırılabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına ve gerek medya gerekse Sağlık Bakanlığı ile üniversiteler tarafından halkın bilgilendirilmesine ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Geriatri; bilinme durumu; anket çalışması

SUMMARY

Introduction: Aim of this study is to show the ratio of awareness of geriatric medicine among people in a university hospital.

Materials and Methods: This study is a questionnaire which was carried around Gazi University Hospital between 01.06.2013 and 15.06.2013. Participants were randomly selected. Totally, 242 participants were included in this study. Ten questions were asked to the participants. SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 18.0 version was used for analyzes.

Results: The mean age of the participants was 43.9 ± 15.6 years. Male participants were 57.4% and 42.6% was female. Also, 61.2% of the participants were high school graduate or postgraduate. The number of participants who said "we know geriatric medicine" was 42 (17.4%), but the number of participants who knew correct mean of geriatric medicine was 28 (11.6%). When the rates of knowledge of geriatric medicine were compared according to the participants' occupations, health workers were found to have the higher rate of correct answer than other occupations (63.6% vs. 9.1%, p< 0.001). Number of postgraduate participants was higher in group who gave correct answer to the question "what does geriatric medicine mean?" than group who answered wrongly (21.6% vs. 7.1%, p= 0.001).

Conclusion: The most important result of this study is that geriatric medicine is not well known among our people. To increase the popularity of geriatric medicine in our country, it is needed to inform the people about geriatric medicine by the collaboration of the university hospitals, Ministry of Health and media.  

Key Words: Geriatric medicine; awareness; questionnaire

Yazışma Adresi

Uzm. Dr. Muhammet Cemal Kızılarslanoğlu

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Geriatri Bilim Dalı, ANKARA

E-posta: drcemalk@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir