moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır
Monoklonal Gamopatilerin Tanısında Elektroforez Bulgularıyla Hafif Zincirlerin Kantitatif Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması

Monoklonal Gamopatilerin Tanısında Elektroforez Bulgularıyla Hafif Zincirlerin
Kantitatif Ölçüm Değerlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Electrophoresis and Quantitative Light Chain Assays
in the Diagnosis of Monoclonal Gammopathies

Uzm. Dr. Nurcan Paker1, Uzm. Dr. Atakan Yeşil2, Uzm. Dr. Sacide Atalay3


1 Düzen Laboratuvarlar Grubu, İstanbul

2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, İstanbul

3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya, İstanbul

ÖZET

Giriş: Monoklonal gamopatilerin taramasında geleneksel olarak altın standart yöntemler, serum protein elektroforezi (SPE) ile serum ve idrarda immünfiksasyon elektroforezi (İFE) olmuştur. İntakt immünglobulinler, total ve serbest hafif zincirlerin (κ- ve λ-FLC) kantitatif ölçüm yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çalışmada; bu metodların geleneksel yöntemlerle uyumu araştırıldı.

Materyal ve Metod: Altmış beş serum ve idrar örneğinde serum/idrar İFE, SPE ve total/serbest hafif zincir ölçümleriyle  monoklonal protein varlığı analiz edildi.

Bulgular: Serbest ve total hafif zincir oranları (κ/λ) İFE ile karşılaştırıldığı zaman, paraproteini saptamada, total κ/λ oranı uyumluluk, sensitivite ve spesifite açısından daha iyi performansa sahipti. Poliklonal hipergamaglobulinemi ve/veya renal bozukluğu olan hastaların serumunda yüksek κ ve λ-FLC değerleri görüldü. Ancak κ/λ oranları normaldi.  Sadece serum FLC κ/λ oranıyla, serum ve idrarda İFE bulguları karşılaştırıldığında; 25 hasta arasında serum ve/veya idrar İFE bulgusu pozitif olan15 hastadan 12'si sadece serum İFE ile (sensitivite; %80.0), 13'ü sadece FLC ölçümleriyle (sensitivite; %86.6) tespit edilebilirdi. İdrar çalışması olmadan, serum İFE ve FLC bulgularının kombine edilmesi durumunda 25 hasta için duyarlılık %100 ulaşmaktadır.

Sonuç: SPE, serum ve idrar İFE bulgularıyla serum FLC (κ ve λ) ve total hafif zincirleri (κ ve λ) ölçümleri karşılaştırıldığında; monoklonal gamopatilerin tespitinde hiçbir testin tek başına elektroforetik testlerin yerini alamayacağı görüldü. İdrar İFE, olmadan sadece serum İFE'de negatif bulgunun yeterli olmadığı da tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Monoklonal gamopati, monoklonal protein, immünfiksasyon, serum protein elektroforezi, serbest hafif zincir, total hafif zincir

SUMMARY

Introduction: In screening for monoclonal gammopathies, the gold standard methods have conventionally been SPE and IFE in serum and urine. Quantitative measurement methods were developed for intact immunoglobulins and total and free light chains (κ ve λ). In this study, the consistence of these methods with conventional methods was investigated.

Materials and Methods: Sixty five samples of serum and urine was analysed for the presence of monoclonal protein using standard serum/urine IFE, (SPE) and measurement of total and free light chain.

Results: When free and total light chain ratios (κ/λ) were compared with IFE, total κ/λ ratio had better performance in terms of consistence, sensitivity and specificity in detecting paraproteinemia. High values of κ and λ-FLC were seen in serums of patients with polyclonal hypergammaglobulinemia and/or renal dysfunction. However, κ/λ ratios were normal. When only serum FLC κ/λ ratio were compared with IFE findings in serum and urine, of 25 patients, among which 15 had positive serum and/or urine IFE finding, 12 were detected with only serum IFE (sensitivity; 80.0%) and 13 were detected with only FLC measurements (sensitivity; 86.6%). Without urine investigation, monoclonal immunoglobulinemia may have been determined with 100% sensitivity by combination of serum IFE and FLC measurements.

Conclusion: When SPE and serum and urine IFE findings were compared with serum FLC (κ and λ) and total light chains (κ and λ) measurements, it was seen that no one test alone can be used to replace electrophoretic tests in determining monoclonal gammopathies. It was also found that obtaining a negative result in only serum IFE is not enough without urine IFE.

Key Words: Monoclonal gammopathy, monoclonal protein, immunofixation, serum protein electrophoresis, free light chain, total light chain

Yazışma Adresi:

Uzm. Dr. Nurcan Paker

Düzen Laboratuvarlar Grubu,

İstanbul

E-posta: nurcanpaker@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir