moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bir Yıllık Kan Kültür Sonuçlarının Mikrobiyolojik Değerlendirmesi
A. Esra KARAKOÇ, Şeyda AYYORGUN, Mihriban YÜCEL, Esma GÜNDÜZ

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA
ÖZET
Amaç: S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nın bir yıllık kan kültür sonuçlarının retrospektif olarak mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: BACTEC 9240 otomatize kan kültür sisteminde takip edilen toplam 3623 hastaya ait aerop/anaerop kan kültürü sonucu değerlendirildi. Bir yıl içinde incelenen kan kültürlerindeki anlamlı üreme ve cilt florası ile kontaminasyon oranları, izole edilen etken patojenler belirlendi. Bir veya birden çok örnek alınması ile kan kültür sonuçları arasındaki ilişki incelendi.
Bulgular: Toplam 3623 hastaya ait aerop/anaerop kan kültürü isteminin 2876 (%79.4)'sında üreme olmazken, 747 (%20.6)'sinde üreme oldu. Üremelerin 247 (%33.1)'si cilt florası ile kontamine olarak değerlendirildi; 500 (%66.9)'ü hastanın hekimi ile bağlantı kurularak; hikayesi, semptomları, fizik muayene ve ek laboratuvar bulgularına göre anlamlı üreme kabul edildi. Her bir kan kültürü istemi ile laboratuvara kabul edilen şişe sayısının değerlendirilmesi için çalışma kapsamına alınan ve üreme elde edilen 567 kan kültür isteminin 256 (%45.1)'sında tek kan kültür şişesi, 153 (%27.0)'ünde bir set (iki kan kültür şişesi, aerop ve anaerop), 76 (%13.4)'sında üç kan kültür şişesi ve 82 (%14.5)'sinde iki setin laboratuvara gönderildiği tespit edildi. Şişe sayısı yönünden değerlendirilen ve üreme elde edilmeyen 1783 kan kültür isteminde ise bu sayılar sırasıyla 1245 (%69.8), 340 (%19.1), 107 (%6.0) ve 91 (%5.1) şeklindeydi. Alınan kan kültür örneği sayısı ile üreme olup olmaması arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p< 0.001). Toplam 337 gram-pozitif kok (210 koagülaz-negatif stafilokok, 93 Staphylococcus aureus, 19 enterokok ve 15 streptokok), 78 Enterobacteriaceae ailesi üyesi, 17 nonfermentatif basil, 53 Brucella spp., 18 Candida spp., üç Haemophilus influenzae ve bir Neisseriae spp. olmak üzere 507 patojen tanımlandı. Mutlak anaerop etken izole edilmedi.
Yorum: Kalite iyileştirme çalışmaları için klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında kan kültür sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Kan kültürü, bakteremi, koagülaz-negatif stafilokok, kontaminasyon
SUMMARY
Microbiological Evaluation of Blood Culture Results of One Year
Objective: The aim of this study was to evaluate the results of aerobic/anaerobic blood cultures accepted in the clinical microbiology laboratory of the Ministry of Health, Ankara Training and Research Hospital for a period of on year retrospectively.
Methods: We evaluated 3623 aerob/anaerob blood cultures results that had been followed by BACTEC 9240 automotized blood culture system. Percentages of positive blood cultures and blood cultures contaminated with skin flora, also the percentages of isolated spesific pathogens isolated were determined for a period of one year. Correlatin between the number of blood culture bottles (aerobic/anaerobic) sent to the laboratory and culture results was analyzed.
Results: The total number of tests accepted for blood culture was 3623; 2876 (79.4%) of which were free of microbial growth whereas 747 (20.6%) yielded microbial growth. Two-hundred fourty seven (33.1%) of the positive cultures were found to be contaminated with skin flora whereas 500 (66.9%) yielded the specific pathogen in terms of the clinical and laboratory findings of the patient in addition to the culture. Considering the number of blood culture bottles sent to the laboratory, 567 blood culture tests with bacterial growth and 1783 blood culture tests without bacterial growth were evaluated. Of the 567 positive blood cultures, 256 (45.1%) were samples drawn into one culture bottle, 153 (27.0%) one set with two blood culture bottles (aerobic/anaerobic), 76 (13.4%) three blood culture bottles and 82 (14.5%) two sets. The same figures for the negative blood culture group were 1245 (69.8%), 340 (19.1%), 107 (6.0%) and 91 (5.1%), respectively. The number of blood culture bottles sent to the laboratory was found to be statistically significant in terms of identifying the specific pathogen (p< 0.001). A total of 337 gram-positive cocci (210 coagulase negative staphylococci, 93 Staphylococcus aureus, 19 enterococci and 15 streptococci), 78 Enterobacteriaceae, 17 nonfermentative bacilli, 53 Brucella spp., 18 Candida spp., three Haemophilus influenzae and one Neisseriae spp. were identified. No anaerobic pathogen was isolated.
Conclusion: Evalution of blood culture results retrospectively is necessary for quality improvement studies at clinical microbiology laboratories.
Key Words: Blood culture, bacteremia, coagulase-negative staphylococci, contamination
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir