moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Antifosfolipid Sendromunda Düzensiz Antikoagülan Tedavi Altında Gelişen
Pulmoner Tromboemboli Olgusu
Nazire UÇAR, Özlem KAR KURT, Sibel ALPAR, Osman ÖRSEL, Bahar KURT

Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA
ÖZET
Antifosfolipid sendromu (APS), arteryel-venöz trombozlar, tekrarlayan abortus, trombositopeni ve nörolojik bozuklukların yanı sıra lupus antikoagülanı (LA) ve/veya antikardiyolipin (aCL) gibi antifosfolipid antikorlarının pozitif bulunması ile karakterize bir sendromdur. Kırk yaşında kadın hasta, nefes darlığı, göğüs ve sağ yan ağrısı yakınmalarıyla başvurdu. Tekrarlayan derin ven trombozu nedeniyle altı yıldır antikoagülan ve antiagregan tedavi almaktaydı. Bir kez spontan abortus öyküsü mevcuttu. Üç çocuk sahibiydi. Fizik muayenesinde, bilateral solunum sesleri doğaldı. Sağ bacak sola göre belirgin ödemli, kızarık ve hassastı. Akciğer grafisinde sağ hilus dolgun olarak saptandı. Dinamik toraks bilgisayarlı tomografisinde sağ pulmoner arter inen dalında, segmenter dallara uzanan tromboz ile uyumlu hipodens görünümler mevcuttu. Doppler ultrasonografide, sağ alt ekstremitede ana femoral ven distalinde, derin ve yüzeyel femoral venlerde, popliteal, derin krural ve safen vende akut-subakut tromboz saptandı. D-dimer yüksek bulundu. Protein C, protein S, antitrombin III düzeyleri normal sınırlardaydı. Faktör V leiden olarak da bilinen aktive protein C rezistansı saptanmadı. LA: +++ (kuvvetle pozitif), aCL IgG: 18 (0-12) olarak bulundu. Bu bulgularla hastada etyolojik faktör olarak APS düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Antifosfolipid sendromu, pulmoner tromboemboli
SUMMARY
Pulmonary Thromboembolism in Patient with Antiphospholipid Syndrome Under Irregular Anticoagulant Treatment
Antiphospholipid syndrome (APS) is a syndrome which is characterised with arterial and venous thrombosis, recurren abortions, thrombocytopenia and neurologic disorders beside of antiphospholipid antibody such as anticardiolipin (aCL) antibody and/or lupus anticoagulant (LA) positivity. A 40-year old female patient was admitted with the complaints of dyspnea, right pleuritic pain. She has been treated with anticoagulant and antiagregant drugs for repeating deep venous thrombosis for six years. She had three children and one abortus. On physical examination, pulmonary sounds were normal. Her right leg was edematous, hyperemic and painfull. On chest X-ray, there were right hilar enlargement. Hypodens areas revealing thrombosis on right descending and segmental pulmonary arteries were seen on thorax dynamic computerised tomography. On Doppler ultrasonography, acute-subacute thrombosis were determined in right main femoral, superficial and deep femoral, popliteal and saphenic veins. D-dimer was elevated. Protein C, protein S and antithrombin III levels were normal. Activated protein C resistance also known as factor V leiden wasn't determined. LA was found strongly positive. aCL antibody was elevated. With these findings, APS was thought to be an etiological factor in the patient.
Key Words: Antiphospholipid syndrome, pulmonary thromboembolism
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir