moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Solid Tümörlü Hastalarda Hiperkoagülabilite, Doğal Antikoagülan Düzeyleri ve
Aktive Protein C Direnci

Yaşar KÜÇÜKARDALI*, Şener AĞDAŞ*, Selim NALBANT*, Mustafa YAYLACI**,
Özcan KESKİN***, Mehmet DANACI*


    * Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İç Hastalıkları Servisi,

  ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Onkoloji Servisi,

*** Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Acil Servis, İSTANBUL

ÖZET

Amaç: Kanser ile tromboembolik olayların birlikteliği 138 yıl önce ortaya atılmış olmasına rağmen bu ilişkinin moleküler temeli henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı kanserli olgulardaki hiperkoagülabilitede doğal antikoagülan düzeyleri ve aktive protein C direnci (APCR)'nin rolünü araştırmaktır.

Yöntem: Çalışma Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Onkoloji ve Dahiliye Servisleri'nde tedavi edilen 41 solid kanserli hasta ile 20 sağlıklı kontrol grubunda prospektif olarak yapılmıştır.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında yaş ortalamaları açısından (sırasıyla; 57 ± 18, 56 ± 13) anlamlı bir fark saptanmamıştır (p> 0.05). Çalışmaya alınan malignite olgularının çoğunluğunu akciğer (%24), mide (%20) ve kalın bağırsak (%17) karsinomları oluşturmaktadır. İki (%5) hastada derin ven trombozu (DVT) saptanırken, kontrol grubunda DVT saptanmamıştır. Protein C (PC) düzeyleri hasta grubunda %53 ± 27, kontrol grubunda %101 ± 33 (p< 0.001), protein S (PS) düzeyleri ise hasta grubunda %51 ± 24, kontrol grubunda %98 ± 25 (p< 0.001) olarak bulundu. Antitrombin III (ATIII) düzeyleri arasında fark yoktu (p> 0.05). D-dimer düzeyi ortalaması hasta grubunda kontrol grubundan daha yüksekti (p< 0.05). D-dimer pozitif hastaların yaş ortalamaları D-dimer negatif gruptan yüksek bulundu. PS düzeyi ölçümü D-dimer pozitif grupta daha düşük bulunmuştur (p< 0.05). Fibrinojen, trombosit sayısı ve protrombin zamanı ölçümleri hasta grubunda kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.05). İleri evre kanser olgularında fibrinojen düzeyinin düşük evreli kanser olgularından daha yüksek olduğu bulundu (p< 0.05). APCR oranı hasta ve kontrol grubunda sırasıyla 1.75 ± 0.38, 2.44 ± 0.42 (p< 0.001) olarak bulundu. APCR oranı için 2.0'den düşük değerler pozitif olarak kabul edildi. APCR, kanserli hastaların %54'ünde, kontrol grubunun ise %5'inde vardı.

Yorum: Sonuç olarak, kanserli hastalarda serum fibrinojen düzeyi ve trombosit sayımı yüksek, APCR oranı ile doğal antikoagülanlardan PC ve PS düşük, ATIII ise normal bulunmuştur. Pıhtılaşma aktivasyonunun özgün belirteçlerinden D-dimer kanserli hastalarda yüksek oranda pozitif bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kanser, hiperkoagülabilite, doğal antikoagülan, tromboz

SUMMARY

Hypercoagulability, Natural Anticoagulant Levels and Activated Protein C Resistance in Patients with Solid Tumor

Objective: Since the relation of cancer and tromboembolic events claimed 138 years ago, exact mechanism of the moleculary basis of this relationship has not known yet. The aim of this study was to investigate the role of natural anticoagulant levels and activated protein C resistance (APCR) in cancer patients with hypercoagulability.

Methods: This study was performed in 41 solid cancer patients and 20 healthy controls at the Department of Oncology and Internal Medicine of GATA Haydarpasa Training Hospital.

Results: Mean ages were not different between patient (57 ± 18) and control (56 ± 13) groups. The most of the patients enrolled in the study had lung (24%), gastric (20%) and colon (17%) malignancies respectively. Deep vein thrombosis was observed in 2 (5%) patients, but none in the control group. Protein C (PC) levels were 53% ± 27 in patient group and, 101% ± 33 in control group (p< 0.001). Protein S (PS) levels were 51% ± 24 in patient groups and 98% ± 25 in control groups (p< 0.001). There was not any significant difference between study and control groups for antithrombin III (ATIII) levels (p< 0.001). D-dimer levels were significantly higher in the cancer patients than control group (p< 0.05). The mean age of patients with D-dimer positive was higher than D-dimer negative patients. PS levels were lower in the D-dimer positive group than D-dimer negative group (p< 0.05). Fibrinogen levels, platelet counts and aPTT levels were significantly higher in patients with cancer than control group (p< 0.05). Fibrinogen levels in the patients with advanced stage cancer were higher than the early stage ones. APCR ratio were significantly lower in the cancer cases (1.75 ± 0.38), compared to the control group (2.44 ± 0.42) (p< 0.001). Less than 2.0 was accepted positive result for APCR ratio. APCR was positive in 54% of the cancer cases, but only 5% of the controls. Two patients with APCR had deep vein thrombosis.

Conclusion: As a conclusion, in cancer patients, serum fibrinogen levels and platelet counts were higher, APCR and natural anticoagulants (PC and PS) were lower and ATIII levels were similar, compared with healthy people. The mean level of D-dimer, a unique marker of activation of coagulation, was significantly higher in patients with cancer, compared to healthy controls.

Key Words: Cancer, hypercoagulability, natural anticoagulant, thrombosis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir