moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Torasentez Sonrası Rutin Akciğer Filmi Çekilmeli mi?#

Nazire UÇAR, Sibel ALPAR, Ayşe S. TURGUT, Güzin GÜRSOY, Tuba KIRATLI, Bahar KURT


Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, ANKARA

ÖZET

Amaç: Torasentez sonrası rutin akciğer filmi çekilmesinin klinik yararını değerlendirmek amacıyla prospektif bir çalışma yapıldı.

Yöntem: Ocak 2001-Şubat 2002 tarihleri arasında kliniğimizde yapılan tanısal ve/veya tedavi amaçlı torasentezler, işlemi yapan doktor tarafından daha önce hazırlanmış bir değerlendirme formuna kaydedildi. Tanısal torasentezlerde 10 cc'lik basit enjektörler, tedavi amaçlı torasentezlerde ise vakum şişesi kullanıldı.

Bulgular: Yirmidördü kadın, 29'u erkek olan toplam 53 hastaya 77 tanısal, dokuz tedavi amaçlı, dokuz her ikisi olmak üzere 95 torasentez uygulandı. Hastaların yaş ortalaması 56.2 ± 15.1 yıl olarak bulundu; 36'sında ultrasonografi ile işaretlenerek, 59'unda ise işaretlenmeden körlemesine işlem uygulandı. Otuzbirinde işlem sonrası akciğer filmi çekildi, bunlardan 17'sinde işlem sırasında klinik olarak pnömotoraks şüphesi mevcuttu. Ondördünde klinik şüphe olmadan film çekilmişti. Bu hastaların hiçbirisinde komplikasyon saptanmamıştı. Klinik olarak şüphe olmadığı için akciğer filmi istenmeyen 64 işlemden ikisinde ertesi gün değişik amaçlarla çekilen, birinde akciğer filminde diğerinde toraks bilgisayarlı tomografi (BT)'de pnömotoraks saptandı. Bu gruptaki pnömotoraks riski; %3 (2/64) olarak bulundu. Tüm torasentezlerdeki pnömotoraks oranı %2 (2/95), tanısal torasentezlerde %2.5 (2/77) idi. Her iki hastada da pnömotoraks, göğüs tüpü takılmaksızın kendiliğinden rezorbe oldu.

Yorum: Çalışmamızda pnömotoraks riskinin düşük (%2) olarak saptanması nedeniyle, torasentez sonrası rutin akciğer filmi çekilmesinin klinik yararı olmadığı öne sürülebilirse de olgu sayımızın bu tür çalışmalar için az olması nedeniyle kesin bir sonuca gitmek mümkün olamamıştır. Ancak literatürle birlikte değerlendirildiğinde daha fazla sayıda hasta içeren çalışmalarda torasentez sonrası akciğer filmi çekilmesinin klinik olarak yararının sınırlı olduğuna dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Torasentez, pnömotoraks

SUMMARY

Should Routine Chest Radiograph Be Obtained After Thoracentesis?

Objective: Obtaining chest radiograph (CXR) after thoracentesis is a common practise but its indication is not always clear. A prospective study to evaluate the clinical utility of routine CXR after thoracentesis was made.

Methods: Diagnostic and/or therapeutic thoracenteses performed in our clinic between January 2001 and February 2002 were enrolled by a questionnaire by the performing doctor. Simple enjectors of 10 cc were used at diagnostic thoracenteses and vacuum bottle was used at therapeutic thoracenteses.

Results:Seventy-seven diagnostic, nine therapeutic, nine both; totally 95 thoracenteses were performed at 53 patients, of which 24 were female and 29 were male. The procedure was performed with USG guidance in 31 and without in 59. In 31 procedures, CXR was obtained after thoracentesis; in 17 of those there were clinical suspicion of pneumothorax during the procedure. In 14 procedures CXR was obtained without clinical suspicion and non of them complicated. At 2 of the 64 procedures at which no CXR was obtained because of absence of clinical suspicion, pneumothorax was determined incidentally by CXR at one and by thorax CT at the other, the day after. The pneumothorax risk was found as 3% at this group, 2% at all thoracenteses and 2.5% at diagnostic thorasenteses.

Conclusion: It can be suggested that there is no clinical utility of routine CXR postthoracentesis because of low risk of pneumothorax. On the other hand, we couldn't have absolute conclusion. Review of the literature with huge cases series demonstrated that utility of CXR after thoracenteses is limited.

Key Words: Thoracentesis, pneumothorax

# Bu çalışma, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi'nde sunulmuştur.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir