moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

1993-2000 Yılları Arasında Tespit Ettiğimiz 133 NonHodgkin Lenfoma Olgusunun
Klinik Değerlendirilmesi

Şamil ECİRLİ*, Ali BORAZAN**, Mehmet SERT**, Erdem KOÇAK**, İbrahim GÜNEY*, Banu TEK*,
Hakkı POLAT*


  * Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

** Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ZONGULDAK

ÖZET

Bu çalışmada; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ocak 1993-Aralık 2000 tarihleri arasında teşhis ve tedavi edilen 133 nonHodgkin lenfoma olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 54.8 ± 18.4 (18-92) yıl, kadın/erkek oranı 1.11 idi. En sık nodal başlangıç baş-boyun bölgesinde (%45.9), en sık ekstranodal başlangıç ise gastrointestinal sistem bölgesinde (%9.7) idi. En sık klinik Evre IV (%59.4) olup, onu Evre III (%33.8) takip etti. Histolojik subtiplendirmede en sık orta dereceli histolojiler (%39.1) görülürken, düşük dereceli histolojiler (%35.3) onu takip etti. B semptomları hastaların %63.2'sinde görüldü. Primer tedavi seçeneği olarak hastaların %78.2'sine sistemik kemoterapi uygulanırken, %21.8'ine cerrahi ile birlikte sistemik kemoterapi uygulandığı belirlendi. Beş yıllık yaşam süresi 115 hastada %38 olarak bulundu. Teşhis esnasında hastalığın evresinin yaşam süresi için önemli bir prognostik faktör olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: NonHodgkin lenfoma, klinik evre, histolojik tip, tedavi, yaşam süresi, retrospektif, prognostik faktör

SUMMARY

Clinical Analysis of 133 NonHodgkin's Lymphoma Cases Diagnosed Between 1993 and 2000

In this study 133 patients with nonHodgkin lymphoma diagnosed and treated between January 1993 and December 2000 in the department of internal medicine, Medical School of the Selçuk University were retrospectively reviewed. The median age of the patient was 54.8 ± 18.4 years (range 18-92), with a female-to-male ratio of 1.11. The most common nodal sites were head and neck (45.9%) and extranodal sites were gastrointestinal tract (9.7%) for patients. The most frequents seen stages were stage IV (59.4%), and stage III (33.8%). The most common histologic subtype was the intermediate grade (39.1%) followed by low grade (35.3%). B symptoms were present in 63.2% of patients. Primary therapeutic options were 78.2% systemic chemotherapy and 21.8% surgical therapy combined with systemic chemotherapy. The five year survival rate of 115 patients was 38%. The stage at diagnosis is significant prognostic factor in predicting the survival time.

Key Words: NonHodgkin's lymphoma, clinical stage, histological subtype, treatment, survival, retrospective, prognostic factor

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir