moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Koroner Arter Hastalığında Egzersiz Testi Bulguları ile Koroner Anjiyografiye Göre
Belirlenen Tedavi Seçeneklerinin İlişkileri
İsmail ATEŞ*, Mehmet KABUKÇU*, Ekrem YANIK*, Fatih DEMİRCİOĞLU*, İlhan GÖLBAŞI**,
Filiz ERSEL*

  * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
ÖZET
Amaç: Egzersiz testi pozitif olan hastalara koroner anjiyografi önerildiğinde hastalar sıklıkla ne tür tedavi seçimleri olduğunu sormaktadırlar. Bu sorulara objektif yanıt bulmak amacı ile egzersiz testi parametreleri ile koroner anjiyografi sonuçlarına göre belirlenen tedavi seçenekleri (tıbbi, cerrahi, girişimsel) arasındaki ilişkiler araştırılmıştır.
Yöntem: Egzersiz testinde ST segment depresyonu saptanan ve takiben bir ay içerisinde koroner anjiyografi yapılan 114 (96'sı erkek, 18'i kadın; ortalama yaş 54.8 ± 9.2 yıl) hastanın egzersiz testinde efor kapasitesi, eforla kan basıncı değişimi, anjina indeksi ve ST segment depresyon düzeyi ile koroner anjiyografi sonuçlarına göre kardiyoloji-cerrahi konseyince tıbbi tedavi, girişimsel tedavi ve cerrahi tedavi olarak belirlenen tedavi sonuçları arasındaki ilişkiler değerlendirildi.
Bulgular: Koroner anjiyografide 28 (%24) hastada normal-subkritik darlık, 44 (%39) hastada bir damar hastalığı, 23 (%21) hastada iki damar hastalığı ve 19 (%16) hastada üç damar hastalığı saptandı. Cerrahi gereği olan hastalarda egzersiz süresi ve kapasitesi ile egzersizle kan basıncı artışının daha az olduğu saptanmıştır. Bu hastalarda kısıtlayıcı anjina ve elektrokardiyografi (EKG)'de belirgin ST segment çökmesi daha sık olmaktadır. Girişimsel tedavi gereği olan hastalarda tıbbi tedavi grubuna göre EKG'de belirgin ST segment çökmesine ve kısıtlayıcı anjinaya daha sık rastlanmıştır. Egzersiz kapasiteleri arasında fark bulunmamıştır.
Yorum: Çalışmamızda egzersiz testi parametrelerine bakılarak koroner invaziv girişim veya cerrahi tedavi gereksinimi olan hastaların öngörülebileceği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz testi, koroner arter hastalığı, koroner arter by-pass cerrahisi, koroner anjiyoplasti
SUMMARY
The Association Between Treatment Alternatives Arranged According to the Coronary Angiography and Exercise Test Parameters in Coronary Artery Disease
Objective: When the coronary angiography is advised to patients diagnosed with positive exercise test, they generally ask which different treatment alternatives they may have. In this study, we wanted to evaluate the association between treatments that have been arranged according to the results of coronary angiography and exercise test parameters, in order for us to give pure objective answers to the above mentioned questions.
Methods: 114 patients (96 men and 18 women, 54.8 ± 9.2 years old) with ST segment depression on exercise electrocardiography were evaluated by coronary angiography in one month after exercise tests. The association between the exercise capacity, systolic blood pressure changes with exercise, angina index, the level of ST segment depression and treatment alternatives according to coronary angiographic findings (medical treatment, percutaneous invasive treatment and surgical treatment) were evaluated.
Results: On coronary angiography, normal or subcritic vessel stenosis in 28 (24%) case, one vessel disease in 44 (39%) patients, two vessel disease in 23 (21%) patient and three vessel disease in 19 (16%) patients were detected. Exercise capacity and systolic blood pressure changes were found lower in surgical treatment group than other groups. Besides, limiting angina and significant ST segment depression were also more frequently detected than other group. Evident ST segment depression and limiting angina also more frequently found in percutaneous invasive treatment group than medical treatment group, exercise capacity were found similar.
Conclusion: According to the above mentioned findings; exercise test may be offered to make a foresight for the determination of patients, who necessitates the invasive or surgical treatment.
Key Words: Exercise tests, coronary artery disease, coronary artery by-pass surgery, coronary angioplasty
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir