moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

İmmün Trombositopenik Purpuralı Olguların Değerlendirilmesi: Bir Merkezin Sonuçları
Fevzi ALTUNTAŞ*, Leylagül KAYNAR*, Bülent ESER*, Can KÜÇÜK**, Mehmet Akif YÜCEL**,
Mustafa ÇETİN*, Ali ÜNAL*

  * Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hastanesi, Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı,
** Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dedeman Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ
ÖZET
Amaç: Ünitemizde 1995-2002 yılları arasında tanı konan 90 immün trombositopenik pupura (İTP) olgusunun kayıtlarını retrospektif olarak gözden geçirdik.
Yöntem: Birincil tedavi olarak olguların 49 (%54.4)'una standart doz prednizon [1-2 mg/kg/gün, oral (PO)], 24 (%26.7)'üne pulse steroid tedavisi [metilprednizolon 1 g/gün, üç gün intravenöz (IV)], 14 (%15.7)'üne standart doz prednizon + intravenöz immünglobulin (IVIG) (1 g/kg/gün, iki-üç gün IV) ve 3 (%3.3)'üne standart doz prednizon + anti-D immünglobulin (75 µg/kg, IV) verilmiştir. Yanıt oranları pulse steroid, standart doz prednizon + anti-D immünglobulin, standart doz prednizon + IVIG ve standart doz prednizon alanlarda sırasıyla %66.7, %66.7, %57 ve %53 olarak kaydedildi. Nüks veya steroide refrakter 29 olguya ikincil tedavi olarak splenektomi uygulanmıştır.
Bulgular: Splenektomi yapılan olguların %62'sinde yanıt alınmıştır. Siklofosfamid (1-2 mg/kg/gün, PO), azatioprin (1-4 mg/kg/gün, PO) immünsüpresyon veya vinkristin (1-2 mg, hafta, IV) 21 olguda uygulanmış ve %23.8 yanıt alınmıştır. Danazol (10-15 mg/kg/gün, PO) uygulanan dokuz olgunun hiçbirinde yanıt görülmemiştir. Yirmialtı olguda standart doz prednizon, pulse metilprednizolon, azatioprin, vinkristin, siklofosfamid, danazol ve IVIG'nin çeşitli kombinasyonları uygulanmış ve %19 yanıt gözlenmiştir.
Yorum: Sonuç olarak, İTP'li hastaların birincil tedavisinde yanıtın daha hızlı ve daha yüksek olması nedeniyle pulse steroid tedavisi ilk seçenek olarak tercih edilmelidir.
Anahtar Kelimeler: İdiyopatik trombositopenik purpura, steroid tedavisi, splenektomi
SUMMARY
Evaluation of Immun Thrombocytopenic Purpura: Results of a Single Center
Objective: We retrospectively analyzed the records of 90 adult patients with immune thrombocytopenic purpura (ITP) followed at Erciyes University Medical Faculty between 1995-2002.
Method: First line therapy was consisted of standart dose prednisone (1-2 mg/kg/day, PO) (n= 49), pulse steroid (methylprednisolone 1 g/day, IV, 3 days) (n= 24), standart dose prednisone + intravenous immune globulin (IVIG) (1 g/kg/day for two to three days) (n= 14) and standart dose prednisone + anti-D immune globulin (75 µg/kg, IV) (n= 3). The response rates were 66.7% 66.7%, 57% and 53% in patients treated with pulse steroid, anti-D immune globulin, IVIG and standard dose prednisone, respectively. Splenectomy was performed as second line therapy in 29 patients having relapse and/or refractory to steroid.
Results: The response rate in patients undergoing splenectomy was 62%. Immunosuppressive therapy (n= 21) with azathioprin (1-4 mg/kg/day, PO) or cyclophosphamide (1-2 mg/kg/day, PO) or vincristine (1-2 mg, weekly, IV) and danazol therapy (10-15 mg/kg/day, PO) (n= 9) were administered in patients not responding to the splenectomy. Response rates to the immunosuppressive therapy and danazol therapy were 23.8% and 0%, respectively.
Conclusion: According to our results, because of fast and more response rates with pulse steroid therapy may be preferred to other treatment modalities as a first line therapy.
Key Words: Idiopathic thrombocytopenic purpura, steroid therapy, splenectomy
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir