moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Diyabetik Ayaklı 84 Hastada Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Adem ÖZKARA*, Müjde AKTÜRK**, Tuncay DELİBAŞI**, Selma KARAAHMETOĞLU**


  * Fatih Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesi,

** S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, ANKARA

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada, diabetes mellituslu hastalarda diyabetik ayak lezyonlarına neden olan başlıca risk faktörlerini ve diyabet süresiyle diyabetik ayak birlikteliği arasındaki ilişkileri araştırmayı planladık.

Yöntem: Bu amaçla, 1996-2000 yılları arasında kliniğimizde tamamı diyabetik ayak infeksiyonu nedeniyle yatarak tedavi gören 36 (%43)'sı kadın, 48 (%57)'i erkek toplam 84 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Risk faktörleri sıralamasında 78 (%93) hastada kötü kan şekeri regülasyonu, 74 (%88.1) hastada nöropati, 62 (%73.8) hastada vaskülopati, 47 (%56) hastada sigara kullanımı, 24 (%28.5)  hastada geçirilmiş ayak lezyonu hikayesi, 17 (%20.3) hastada travma, 9 (%10.7)  hastada "Charchot" eklemi, 13 (%15) hastada uygunsuz ayakkabı ve ayak bakımı tespit edildi. Diyabet süresi ile diyabetik ayak birlikteliğinde ise 0-4 yıl %19.2, 5-9 yıl %11.9, 10-14 yıl %20.4, 15-19 yıl %20.4 ve > 20 yıl %28.6 oranlarında bir dağılım izlenmiştir.

Yorum: Diyabet süresinin uzaması ile diyabetik ayak oluşum insidansının arttığı ve risk faktörlerinin başında kötü kan şekeri regülasyonu geldiği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, risk faktörleri

SUMMARY

Investigation of Risk Factors on 84 Patients with Diabetic Foot

Objective: The aim of the study was to determine the primary underlying risk factors for the development of foot ulcers on the diabetes mellitus patients. We also try to analyze a possible relationship between the duration of diabetes and diabetic foot.

Method: For this purpose, we investigated 84 patients, 36 (43%) female and 48 (57%) male, who were hospitalized in our clinic for a diabetic foot treatment between 1996-2000.

Results: Among the risk factors, we found poor metabolic control in 78 (93%) patients out of 84 patients, neuropathy in 74 (88.1%) patients, vascular neuropathy in 62 (73.8%) patients, smoking in 47 (56%) patients, history of ulcers in 24 (28.5%) patients, trauma in 17 (20.3%) patients, Charchot joint in 9 (10.7%) patients, inappropriate shoe usage and foot deformity in 13 (15%) patients. When we analyzed a possible relationship between the diabetes mellitus duration and diabetic foot, we found the following percentages of diabetic foot in terms of the diabetes mellitus 19.2% when the diabetes mellitus duration is between 0-4 years, 11.9% for 5-9 years, 20.24% for 10-14 years, 20.24% for 15-19 years, and finally 28.6% for more than 20 years.

Conclusion: Among all the risk factors, we observed that the poor metabolic control had the most significant impact on the diabetes mellitus duration and the diabetic foot.

Key Words: Diabetic foot, risk factors

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir