moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hodgkin Lenfomalı Olgularımızın Klinik Özellikleri: 73 Olgunun Sonuçları

Şâmil ECİRLİ, Ali BORAZAN, İbrahim GÜNEY, Banu TEK, Hakkı POLAT


Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA

ÖZET

Bu çalışmada; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda Ocak 1993-Aralık 2000 tarihleri arasında teşhis ve tedavi edilen 73 Hodgkin hastalığı olgusunun dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Hastaların yaş ortalaması 39.9 ± 16 (18-80) yıl idi. Erkek/kadın oranı 1.5 bulundu. En sık başlangıç bölgesi baş-boyun bölgesindeki lenf nodları idi (%80.8)

Histolojik subtiplendirmede en sık karışık hücreli (%45.2) görülürken, nodüler sklerozis tip (%37.0) onu takip etti. B semptomları hastaların %78.1'inde vardı. Hastaların %84.9'u ileri evrelerde görüldü (evre 3 %26, evre 4 %58.9).

Primer tedavi seçeneği olarak hastaların %76.7'sine sistemik kemoterapi uygulanırken, %12.3'üne radyoterapi ile birlikte kemoterapi ve %11'ine radyoterapi uygulandığı belirlendi.

İki yıllık yaşam süresi 60 hastada %93 iken, 5 yıllık yaşam süresi 27 hastada %74 olarak bulundu.

Teşhis esnasında hastalığın evresinin yaşam süresi için önemli prognostik faktör olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Lenfoma, Hodgkin hastalığı, klinik evre, histolojik tip, tedavi, yaşam süresi, retrospektif

SUMMARY

Clinical Analysis of the Our Confirm Cases of Hodgkin's Disease: 73 Cases

We studies all cases records from the Department of Internal Medicine, Medical Faculty of the Selçuk University from January 1993 to December 2000 with the diagnosis and treated of Hodgkin's dissease 73 patients were retrospectively reviewed.

The median age of the patients was 39.9 ± 16 years (range, 18-80 years). The male/female ratio was 1.5. The commonest nodal sites were head and neck (80.8%).

The mixed cellularity histological subtype was the most commen (45.2%), followed by nodular sclerosis (37.0%). B symptoms were present in 78.1% of patients. At the time of presentation, 84.9% of patients had advenced disease (stage 3= 26%, stage 4= 58.9%).

Primary therapeutic options was included 76.7% systemic chemotherapy, and 12.3% radiotherapy and chemotherapy, and 11% radiotherapy.

The 2-year relative survival rate of 60 patients was 93% and 5-year survival rate of 27 patients was 74%.

The stage at diagnosis are significant prognostic factor in predicting the survival time.

Key Words: Lymphoma, Hodgkin's disease, clinical stage, histological subtype, treatment, survey, retrospective

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir