moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Behçet Hastalığında Üst Gastrointestinal Sistem Tutulumu ve
Bu Hastalarda Helicobacter pylori Sıklığı

Cengiz PATA*, Ali HAFTA**, Aziz YAZAR*, Mehmet ARHAN***, Gökhan BİLGEÇ*,
Kamuran KONCA****


      * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

    ** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, MERSİN

  *** S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, ANKARA

**** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İmmünolojiBilim Dalı, MERSİN

ÖZET

Amaç: Behçet hastalığı patogenezinde; çeşitli bakterilerin antijenik özelliklerinin, insan doku proteinleriyle gösterdiği moleküler benzerlikler nedeniyle rolü olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; Behçet hastalığı tanısı konulan hastalarda üst gastrointestinal sistem lezyonları ve bu hastalarda Helicobacter pylori sıklığını belirlemektir.

Yöntem: Uluslararası Çalışma Grubu kriterlerine göre, Behçet hastalığı tanısı alan 62 olgu çalışma grubu, sağlıklı 40 olgu kontrol grubu olarak alındı. Çalışma ve kontrol grubu olguların özefagogastroduodenoskopisi yapıldı, işlem sırasında antrum, korpus ve lezyon etrafından çoklu biyopsiler alınarak histopatolojik değerlendirme ve H. pylori'nin varlığı araştırıldı.

Bulgular:        Çalışma grubundaki 62 hastanın endoskopik incelemeleri sonucu 4 (%6.6)'ünde özefajit, 2 (%3.3)'sinde özefagus varisi, 28 (%45.2)'inde kronik antral gastrit, 4 (%6.6)'ünde gastrik aftöz ülser, 2 (%3.3)'sinde duodenal aftöz ülser tespit edildi. Kontrol grubunda ise 40 hastanın 2 (%5)'sinde özefajit, 13 (%32.5)'ünde kronik antral gastrit, 2 (%5)'sinde gastrik ülser ve 1 (%2.5)'inde duodenal ülser tespit edildi. Çalışma grubunda oral aftöz ülseri olan 43 olgunun 39 (%90.6)'unda ve oral aftöz ülseri olmayan 19 olgunun 9 (%47.3)'unda H. pylori infeksiyonu olduğu gözlendi (p< 0.001).

Yorum: Çalışmamızda Behçet hastalarında üst gastrointestinal sistemde oral aftöz lezyonları görülen hastalardaki H. pylori infeksiyonu, oral aftöz lezyonları tespit edilmeyen hastalara göre daha sık bulunmuş olup, bu sonuç H. pylori infeksiyonunun Behçet hastalarında oral aftöz ülserlerin oluşumuyla ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, Helicobacter pylori, oral aftöz ülserler

SUMMARY

Upper Gastrointestinal Involvement and Incidence of Helicobacter pylori in Behçet's Disease

Objective: It is thought that molecular similarities of human tissue antigens with some bacterial antigens are important in pathogenesis of Behçet's disease. Our aim in this study was to find the frequency of upper gastrointestinal system lesions and Helicobacter pylori infections in Behçet's patients.

Method: The study group consisted of 62 patients and the control group consisted of 40 healthy people. The diagnosis of Behçet's disease in these patients has been done according to the criteria of international study group. In all 62 Behçet's patients and 40 healthy people, esophagogastroduodenoscopy was performed. During the esophagogastroduedonoscopy, multiple biopsies were taken from antrum, corpus and lesions surrounding for histopathologic evaluation and to find presence of H. pylori infection.

Results: By means of endoscopic evaluation in 4 (6.6%) patients esophagitis, in 2 (3.3%) patients esophagial varices, in 28 (45.2%) patients chronic antral gastritis, in 4 (6.6%) patients gastric aphthous ulcers, and 2  (3.3%) patients duodenal aphthous ulcers were found among 62 patients of the study group. In 2 (5%) patients esophagitis, in 13 (32.5%) patients chronic antral gastritis, in 2 (5%) patients gastric ulcer and in 1 (2.5%) patient duodenal ulcer were found among 40 patients of the control group. H. pylori frequency was 77.4% in the study group, whereas 80.6% in the control group (p> 0.05). In the study group, H. pylori was positive in 39 (90.6%) cases among oral aphthous ulcer positive 43 cases, whereas it was positive in 9 (47.3%) cases among oral aphthous ulcer negative 19 cases (p< 0.001).

Conclusion: In our study, we found that H. pylori infection was more frequently seen among oral aphthous lesion positive cases than oral aphthous lesion negative cases in Behçet's patients and this suggests that H. pylori may cause to occur oral aphthous lesion in Behçet's disease.

Key Words: Behçet's disease, Helicobacter pylori, oral aphthous ulcer

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir