moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastalarında Sol Ventrikül Hipertrofisi ve
Ambulatuar Kan Basıncının Belirleyicileri
Siren SEZER*, Ali AKÇAY*, Fatma Nurhan ÖZDEMİR*, Melek ULUÇAM**, Zübeyde ARAT*,
Mehmet HABERAL***

    * Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı,
  ** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,
*** Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Amaç: Bu çalışmada, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastalarında ambulatuar kan basıncı izlemi (AKBİ) sonuçlarını etkileyen parametreler ile sol ventrikül kitle indeksi ve hastanede kan basıncı (KB) ölçümlerinin ilişkisi araştırıldı.
Yöntem: Çalışmaya 47 hasta dahil edildi. Demografik, klinik ve laboratuvar veriler toplandı. Hastaların SAPD sonrası hastane kontrollerinde ölçülen kan basıncı düzeylerinin ortalaması alındı ve tüm hastalara 24 saatlik AKBİ yapıldı. Ekokardiyografi ile sol ventrikül kitle indeksi hesaplandı ve kardiyak parametreler değerlendirildi.
Bulgular: AKBİ sonuçlarına göre, ortalama arteryel kan basıncı 16 hastada gündüz, 23 hastada ise gece daha yüksekti. Böbrek nakli olan hastalarda gündüz ve gece ortalama arteryel kan basıncı daha yüksekti. Ortalama gece arteryel kan basıncı ve "non-dipper" durum eritropoietin tedavisi ile pozitif olarak ilişkiliydi. Sol ventrikül kitle indeksi ortalama hastanede ölçülen kan basıncı düzeyleri ile pozitif olarak korele iken, AKBİ ile daha fazla koreleydi.
Yorum: AKBİ, sol ventrikül hipertrofisini hastanede ölçülen kan basıncı düzeylerinden daha iyi öngörmektedir. Bundan dolayı, SAPD hastalarının takibinde AKBİ kullanılmalıdır. Eritropoietin tedavisi ve böbrek nakli hikayesi kan basıncı'nin geceleri olması gereken düşüşünü olumsuz yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı izlemi, hipertansiyon, sol ventrikül kitle indeksi, sürekli ayaktan periton diyalizi
SUMMARY
Determinants of Ambulatory Blood Pressure and Left Ventricular Hypertrophy in Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis Patients
Objective: We conducted this study to determine the factors influencing the ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) results and to correlate these results with isolated official blood pressure measurements (OBPM) and left ventricular mass index (LVMI) in continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) patients.
Methods: Forty-seven patients were evaluated in this study. The demographic, clinical and laboratory data were recorded. The means of OBPM of the patients after the initiation of CAPD were included. The patient group received a 24 hours ABPM. Echocardiography was performed for measurement of cardiac parameters and calculation of LVMI.
Results: According to the ABPM readings, 16 patients had high daytime BP and 23 nocturnal mean arterial pressure (MAP). History of renal transplantation was more frequent in patients with high daytime BP and nocturnal MAP. Additionally, the nocturnal MAP and non-dipper status was positively associated with erythropoietin therapy. LVMI was positively correlated with mean official systolic BP but more significant correlations were determined between ABP readings and LVMI.
Conclusion: ABPM predicts left ventricular hypertrophy more significantly than OBPM, therefore ABPM should be included in follow-up of CAPD patients. Erythropoietin therapy and history of renal transplantation adversely affects the nocturnal decline in blood pressure.
Key Words: Ambulatory blood pressure monitoring, continuous ambulatory peritoneal dialysis, hypertension, left ventricular mass index
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir