moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Diyabetik Ayaklı Hastalarda Ateş Yanıtı, Lökositoz ve Eritrosit Sedimentasyon
Hızında Artma Prognoz Göstergesi midir?

Şenay ARIKAN, Selma KARAAHMETOĞLU, Osman MÜFTÜOĞLU


S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği, ANKARA

ÖZET

Amaç: Bu klinik çalışmada diyabetik ayak komplikasyonu gelişen hastaların değerlendirilmesinde laboratuvar parametrelerinin klinik ve prognoz açısından öneminin belirlenmesi amaçlandı.

Yöntem: İnfekte diyabetik ayak ülseri sebebiyle hospitalizasyonu gerekli olan yaşları 23-79 arasında değişen (ortalama 57.13 ± 12.31 yaş) 17 erkek, 13 kadın olmak üzere distal simetrik polinöropatisi olan 30 diyabetik hasta çalışmaya dahil edildi. Grubun %80'i Tip II diyabetik, %20'si ise Tip I diyabetik hastalardan oluşuyordu. Hastalar klinik, radyolojik ve laboratuvar olarak infeksiyon parametreleri açısından değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların %66.7 (n= 20)'sinde osteomiyelit, %40 (n= 12)'ında yumuşak dokuda gaz görünümü, %90 (n= 27)'ında  nekroz, %40 (n= 12)'ında ise 37°C'nin üzerinde ateş olduğu görülmüştür. Uygun antibiyotik tedavisi sonrası hastaların %10'unda tam iyileşme, %53.3'ünde klinik düzelme, %30'unda ampütasyon sonrası iyileşme, %6.7'sinde ise ampütasyon uygulanmasına rağmen eksitus gelişmiştir. Ampütasyon uygulanılan hastalar (n= 11), ampütasyon gerekmeyen hastalarla karşılaştırıldığında ilk muayene sırasında ateşin daha sık (%66.7, p< 0.01), eritrosit sedimentasyon hızlarının daha yüksek (sırasıyla 111.5 ± 16.8 mm/saat, 80.0 ± 30.8 mm/saat; p< 0.001) ve lökosit sayısının daha fazla (sırasıyla 14681 ± 6204/mm3; 8831 ± 3675/mm3; p< 0.001) olduğu bulunmuştur. Ampüte olan hastaların yatış süreleri de daha uzamıştır (sırasıyla 28 ± 11 gün; 19 ± 10 gün; p< 0.05).

Yorum: Sonuç olarak diyabetik ayak ülserlerinde daha ilk muayenede ateş, lökositoz ve sedimentasyonun yüksek saptanılması kötü prognostik bir göstergedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak, prognoz

SUMMARY

Are Increases of Fever, White Blood Cell and Erytrocyte Sedimentation Rate as an Indicator for Poor Prognosis in Patients with Diabetic Foot?

Objective: In this clinical trial determination of the importance of laboratory parameters for clinical course and prognosis in patients who developed complications of diabetic foot was aimed.

Method: Thirty diabetic patients who need to be hospitalised for diabetic foot infections, and who have distal symetric neuropathy, of 17 men and 13 women, between age 23 and 79 (mean 57.13 ± 12.31 years) were involved in the study. The group was composed of 80% Type II diabetes mellitus and 20% Type I diabetes mellitus. The patients were appraised according to clinical, radiological and laboratory parameters.

Results: Necrosis was demonstrated in 90% of patients (n= 27) whereas 66.7% (n= 20) developed osteomyelitis, 40% (n= 12) developed gas formation in soft tissues and fever above 37°C was demonstrated in 40% (n= 12). After appropriate antibacterial treatment, 10% of patients were cured, 53.3% were clinical improved, 30% was healed after amputations, and 6.7% were died despite amputations. During the first examinations, it was demonstrated that fever was more frequent (66.7%, p< 0.001), erythrocyte sedimentation rates were higher (111.5 ± 16.8 mm/h vs 80.0 ± 30.8 mm/h, respectively p< 0.001), white blood cell were higher in the patient group whom amputations performed than that of patients who needn't amputations (14681 ± 6204/mm3 vs 8831 ± 3675/mm3, respectively p< 0.001). Hospitalisations periods of the former were also longer 28 ± 11 days, whereas the latter's were 19 ± 10 days (p< 0.05).

Conclusion: Demonstration of high fever, leucocytosis and elevated erythrocyte sedimentation rates in patients with diabetic foot ulcerations during the first physical examination indicate poor prognosis.

Key Words: Diabetic foot, prognosis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir