moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Sirozlu Hastalarda Nozokomiyal İnfeksiyonların Gelişmesinde Risk Faktörleri

Ali HAFTA*, Cengiz PATA**, Aziz YAZAR**, Salih ÇOLAKOĞLU***, Fügen YARKIN****


      * Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı,

    ** Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, MERSİN

  *** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BilimDalı,

**** Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim  Dalı, ADANA

ÖZET

Amaç: Hastaneye yatırılan sirozlu hastalarda, nozokomiyal bakteriyel infeksiyonlar sirozun önemli komplikasyonlarındandır. Bu çalışmanın amacı çeşitli nedenlerden dolayı hastaneye yatırılan sirotik hastalarda, bakteriyel infeksiyon sıklığını ve bu infeksiyonlardaki risk faktörlerini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu çalışma infeksiyon dışında sirozun diğer komplikasyonları nedeniyle hastaneye yatırılan 220 sirozlu hastada yapıldı.

Bulgular: Hastanede kalış süresince sirozlu hastaların 67 (%30.4)'sinde infeksiyon geliştiği tespit edilirken, sirozlu olmayan genel hastane popülasyonunda bakteriyel infeksiyon oranı %5 olarak bulundu. Olguların 58'inde tek ve 9'unda kombine infeksiyon tespit edildi. İnfeksiyon tespit edilen 67 olgunun 23 (%34.3)'ünde üriner infeksiyon, 20 (%29.8)'sinde spontan asit infeksiyonu, 10 (%14.9)'unda akciğer infeksiyonu, 6 (%9.0)'sında bakteremi, 4 (%6.0)'ünde selülit ve 4 (%6.0)'ünde şüpheli infeksiyon tespit edildi. Univaryate lojistik regresyon analizine göre sirozun Child sınıflaması, gastrointestinal kanama, hepatik ensefalopati, düşük serum albumini, protrombin zamanının uzamış olması, skleroterapi veya band ligasyonunun uygulanması, üriner kateter veya santral venöz kateter takılması veya yoğun bakım ünitesinde yatış süresinin uzaması ile infeksiyonlar arasında önemli bir ilişki gözlendi (p<  0.01).

Yorum: Sirozlu hastalarda Child evresi, gastrointestinal kanama, düşük serum albumini, uzamış protrombin zamanı, hepatik ensefalopati, girişimsel alet kullanımı veya yoğun bakımda kalış süresi nozokomiyal bakteriyel infeksiyonlar için risk faktörlerini teşkil etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal infeksiyon, risk faktörleri, siroz

SUMMARY

Risk Factors of Nosocomial Infections in Cirrhotic Patients

Objective: Nosocomial bacterial infections are important complications of hospitalized cirrhotics. The aim of this study was to determine the frequency and the risk factors of nosocomial bacterial infections in cirrhotics hospitalized for various reasons.

Methad: This study is was performed on 220 cirrhotic patients who were hospitalized for complications of cirrhosis except infections.

Results: Infections were seen in 67 (30.4%) cirrhotic patients during the hospitalization period, whereas the ratio of bacterial infections was only 5% in noncirrhotic hospital population. In 58 cases with single infection, and 9 cases with combined infections were seen. The distribution of these 67 cases according to the site of the infections were such that: Urinary tract system 23 (34.3%), ascites 20 (29.8%), respiratory system 10 (14.9%), bacteremia 6 (9%), skin 4 (6%), and 4 (6%) others infections. By univariate analysis there were important relationships between infections and Child classification, gastrointestinal bleedings, hepatic encephalopathy, low serum albumin level, prolonged prothrombin time, performing band ligation or sclerotherapy, instrumentation with urinary or central venous catheters, and prolonged staying at intensive care unit (p< 0.01).

Conclusion: Child classification, gastrointestinal bleedings, hepatic encephalopathy, low serum albumin level, prolonged prothrombin time, performing band ligation or sclerotherapy, instrumentation with urinary or central venous catheters, and prolonged staying at intensive care unit were the risk factors of nosocomial bacterial infections of cirrhotics.

Key Words: Nosocomial infections, risk factors, cirrhosis.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir