moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Gastrik Mukozadaki Helicobacter pylori Yoğunluğu Kronik Gastritin Parametreleri için
Bir Belirleyici midir?

Yaşar NAZLIGÜL*, Hasan İlyas ÖZARDALI**, Tevfik SABUNCU*, Muharrem BİTİREN**,
Teoman YANMAZ*


  * Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

ÖZET

Amaç: Helicobacter pylori (HP)'nin kronik antral gastrit ve peptik ülsere neden olduğu, mukoza ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoma ve gastrik adenokanser gelişiminde önemli bir faktör olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışma ile gastrik biyopsi örneklerinde HP dansitesi ile kronik gastritin şiddeti ve aktivasyon derecesi arasında korelasyon araştırıldı.

Yöntem: Çalışma üst gastrointestinal endoskopi uygulanan 90 dispeptik hastada gerçekleştirildi. Endoskopi esnasında hastaların antrum mukozasından ikişer biyopsi örneği alındı. Doku kesitleri HP infeksiyonu teşhisi için May Grunwald-Giemsa ile, histopatolojik inceleme için hematoksilen eozin ile boyandı. Bakteriyel yoğunluk, kronik gastritin şiddeti ve aktivasyon derecesi 0-1-2-3 olarak dörtlü skalada değerlendirildi. HP dansite grupları gastritin şiddeti ve aktivasyonu yönünden karşılaştırıldı.

Bulgular: HP negatif grupla HP pozitif diğer gruplar (1-2-3) arasında gastritin şiddeti yönünden anlamlı farklılıklar bulundu (p değerleri sırasıyla 0.006, 0.0001, 0.002). Artan bakteriyel dansite ile gastritin şiddeti arasında istatistiksel anlamı olan farklılık gözlenmedi. Artan aktivite ile artan HP konsantrasyonu arasında pozitif bağıntı bulunamadı.

Yorum: Sonuç olarak artan HP konsantrasyonu ile kronik gastritin şiddeti ve kronik gastritin aktivasyonunda artış gösterilemedi.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori dansitesi, kronik gastritin şiddeti, kronik gastritin aktivasyonu

SUMMARY

Is Helicobacter pylori Density on Gastric Mucosa A Determinant for the Parameters of Chronic Gastritis?

Objective: It has been recognised that Helicobacter pylori (HP) causes chronic antral gastritis and peptic ulcer disease, and that it is an important factor in the development of gastric adenocancer and MALT lymphoma. We aimed to investigate whether the density of HP on antral biopsy determines the severity and activity degree of chronic gastritis.

Method: The study performed in 90 dyspeptic patients undergoing upper gastrointestinal endoscopy. Two biopsy samples taken from the gastric antrum of the individual participant at endoscopy. The bacterial density was assessed on May Grunwald-Giemsa stain, and the severity and activity degree of chronic gastritis on hematoxilin-eosin graded from 0 to 3. The density groups of HP were compared for the severity and activity degree of chronic gastritis.

Resutls: The significant differences were found between HP negative patients and HP positive density groups (1-2-3) for the severity of gastritis (p values 0.006, 0.0001, 0.002, respectively). Increased activity was not associated with increased HP concentration.

Conclusion: In conclusion, it has not been able to show any effect of increasing Helicobacter pylori density on the severity and activation of chronic gastritis.

Key Words: Helicobacter pylori density, severity of chronic gastritis, activation of chronic gastritis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir