moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Acil Servis Hastalarında Kan Biyokimya İncelemelerinin İstenmesinde
"Lowe Klinik Kriterleri"nin Yeri ve Değeri

Neşe Nur USER*, Özgür KARCIOĞLU**


  * Sakarya Devlet Hastanesi, SAKARYA

** Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı, İZMİR

ÖZET

Amaç: Bu kesitsel çalışmada acil servis hastalarında sodyum (Na), potasyum (K), kan üre azotu (BUN), kreatinin ve glikoz anormalliklerini ve tedavi gereksinimlerini belirlemede azalmış oral alım, kusma, kronik hipertansiyon, diüretik kullanımı, kas güçsüzlüğü, etyolojisi bilinmeyen yeni nöbet, elektrolit bozukluğu öyküsü, alkolizm, 65 yaş ve üzerinde olmak ve bozulmuş bilinç düzeyini içeren modifiye "Lowe" kriterleri (MLK)'nin uygunluğunu belirlemek amaçlandı.

Yöntem: Çalışma süresince kendilerinden Na, K, BUN, kreatinin ve glikoz tetkiklerinden herhangi biri istenmiş olan toplam 1711 hastanın (771'i erkek, 940'ı kadın; erkek/kadın= 0.82) dosya kayıtları incelenerek demografik özellikleri, istenen tetkik ve sonuçları kaydedildi. MLK'nın tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede duyarlılığı, özgüllüğü, prediktif değeri araştırıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 1711 olgudan 916 (%53.5)'sında MLK'dan bir veya birkaçı vardı. Yediyüzdoksanbeş olguda (%46.5) ise kriterlerin hiçbiri bulunmuyordu. Na istenen 780 (%45.6) hastadan 225 (%28.8)'inin sonucu anormaldi ve 22 (%9.8)'sine  tedavi uygulandı. Tedavi gerektiren anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %81.82'dir. Tedavi gerektiren anormal K sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %93.33'tür. Anormal BUN sonuçlarını belirlemede kriter setinin duyarlılığı %82.63'tür. Kreatinin tetkiki için anormal sonuçları belirlemede kriter setinin duyarlılığı %66.98 bulundu. Glikoz tetkiki için tedavi gerektiren sonuçları belirlemede duyarlılık %79.59 idi.

Yorum: Çalışmamızda, tedavi gerektiren Na, K, BUN ve glikoz anormalliklerini belirlemede MLK'nın kullanılabileceği sonucuna ulaştık. Bunun yanında MLK kreatinin anormalliklerini belirlemek için uygun bir ölçüt değildir.

Anahtar Kelimeler: Kan biyokimyası, "Lowe" kriterleri, acil servis

SUMMARY

Value of Lowe's Clinical Criteria in Rational Ordering of Blood Chemistry Tests in Emergency Department

Objective: The purpose of this cross-sectional study was to evaluate the predictive abilities of Lowe's criteria (LC), which included poor oral intake, vomiting, chronic hypertension, diuretic ingestion, recent seizure, muscle weakness, age greater than 65 years, alcoholism, abnormal mental status, and recent history of electrolyte abnormality to detect significant abnormalities of Na, K, BUN, creatinine or glucose in emergency department population.

Method: One thousand and seven hundred eleven patients (771 male and 940 female) on whom the emergency physician ordered Na, K, BUN, creatinine or glucose levels were followed by chart review.

Results: Na test was ordered in 780 (%45.6) patients (45.5%) and 225 (28.8%) had values beyond laboratory's normal ranges, but only 22 (9.8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 81.82%. K test was ordered in 798 patients (46.6%) and 186 (23.3%) had abnormal levels, but only 15 (8%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 93.33%. BUN test was ordered 835 patients (48.8%) and 259 (31%) had abnormal results. The sensitivity of LC was %82.63. Creatinine test was ordered 826 (48.2%) patients and 212 (25.6%) displayed abnormal levels. The sensitivity of LC was 66.98%. Glucose test was ordered 1078 (63%) patients and 201 results (18.6%) were out of normal ranges, but only 49 (24.3%) needed any treatment. The sensitivity of LC was 79.59%.

Conclusion: Although no set of clinical criteria can underestimate the need for clinical judgement, use of a set of clinical criteria could substantially decrease Na, K, BUN and glucose ordering without compromising patient care, but LC were not proved useful in decreasing the number of creatinine orders.

Key Words: Blood chemistry, Lowe's criteria, emergency department

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir