moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Tip 2 Diabetes Mellitusta Tümör Nekroz Faktörü-? ile İnsülin Rezistansı Arasındaki İlişki

Haluk SARGIN*, Berrin DEMİRBAŞ*, Serdar GÜLER*, Bekir ÇAKIR**, Feridun KARAKURT*,
Ufuk ÖNDE***, Gül GÜRSOY**, Yalçın ARAL*


    * S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği,

  ** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Dahiliye Kliniği,

*** S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA

ÖZET

Amaç: Tümör nekroz faktörü-a (TNF-?) obezitede Tip 2 diabetes mellituslu (DM) hastalarda insülin rezistansına (IR) yol açtığı düşünülen 157 aminoasitli bir polipeptiddir. Bu çalışmada, yeni tanı konmuş 36 Tip 2 DM'li hastada ve 11 sağlıklı nondiyabetik kontrolde TNF-? düzeyleri ile IR arasındaki ilişkiyi araştırdık.

Yöntem: Diyabetik hastalar 3 gruba ayrılarak 4 hafta süreyle diyet ya da diyet + metformin veya diyet + gliklazid tedavisi verildi. Tedavi öncesi ve sonrası TNF-? ve homeostaz değerlendirme modeli (HOMA) IR grup içinde ve gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası TNF-? düzeyleri diyabetik ve nondiyabetik grupta benzerdi (sırasıyla 2.3 ± 2.6 ve 1.6 ± 1.7 pg/mL, p> 0.05; 4.4 ± 5.2 ve 1.6 ± 1.7 pg/mL, p> 0.05). Tedavi öncesi ve sonrası HOMA IR diyabetik hastalarda kontrollerde anlamlı yüksek bulundu. Tedavi ile diyabetik hastalarda TNF-? düzeylerinde anlamlı artış, HOMA IR'de ise anlamlı azalma oldu. Ne diyabetik grupta ne de kontrol grubunda HOMA IR ile TNF-? arasında korelasyon tespit edilmedi.

Yorum: Sonuç olarak, TNF-?'nın eğer IR'ye katkısı varsa muhtemelen parakrin veya otokrin etkilerle olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: TNF-?, Tip 2 diabetes mellitus, insülin rezistansı

SUMMARY

The Relation Between Tumor Necrosis Factor-a and Insulin Resistance in Type 2 Diabetes Mellitus

Objective: Tumor necrosis factor-a (TNF-?) is a 157 aminoacid polypeptide that is suggested to cause insulin resistance (IR) in Type 2 diabetes mellitus (DM) and obesity. In this study we investigated the relation between serum TNF-? levels and IR in 36 newly diagnosed patients with Type 2 DM and 11 healthy nondiabetic controls.

Method: Diabetic patients are divided into 3 groups and are given either diet only or diet + metformin or diet + gliclazide for four weeks.

Results: Pre and posttreatment TNF-? and homeostasis model assessment (HOMA) IR are compared to those of controls. Pre and posttreatment TNF-? levels were not different between the diabetic and the control groups (2.3 ± 2 6 vs 1.6 ± 1.7 pg/mL, respectively; p> 0.05, and 4.4 ± 5.2 vs 1.6 ± 1.7 pg/mL, respectively; p> 0.05). Pre and posttreatment HOMA IR was significantly higher in diabetic patients than the controls. Treatment resulted in a statistically in significant increase in TNF-? levels and significant decrease in HOMA IR in diabetic patients. There was no relation between HOMA IR and TNF-? either in diabetic patients or the healthy controls.

Conclusion:TNF-? may contribute to insulin resistance, if it does, via paracrine or autocrine effects.

Key Words: TNF-?, Type 2 diabetes mellitus, insulin resistance

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir