moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Otuz Büyük Miktarda Efüzyonlu Perikard Tamponadı Olgu Serisi: Etyolojik Faktörlerin ve
Perkütan Kateter Drenaj Tedavisinin Değerlendirilmesi

Mehmet KABUKÇU*, Fatih DEMİRCİOĞLU*, Ekrem YANIK*, İbrahim BAŞARICI*,  Hüseyin YILMAZ*,
İlhan GÖLBAŞI**, Filiz ERSEL TÜZÜNER*, Oktay SANCAKTAR*


  * Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,

** Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA

ÖZET

Amaç: Klasik yöntemle subksifoid bölgeden yapılan perikardiyosentezde komplikasyon riski yüksek ve başarı şansı azdır. Ekokardiyografi eşliğinde yapılan perikardiyosentezde ise başarı şansı yüksek ve komplikasyon riski azdır.

Yöntem: Bu çalışmada, 30 yavaş gelişen ve büyük miktarda efüzyonu olan medikal perikard tamponadı olgusunda, ekokardiyografi eşliğinde yapılan perikardiyosentez ve takiben skopi eşliğinde yerleştirilen perkütan kateter drenaj tedavisinin etkinliği ve etyolojik tanıları değerlendirildi.

Bulgular: Perikard tamponadının etyolojisinde bilinen metastatik malign hastalığı varken perikard tamponadı gelişen 6 hastada ve perikard tamponadı durumu ile ilk kez başvuran 3 hastada olmak üzere toplam 9 hastada malignite, 5 hastada kronik böbrek yetmezliği, 2 hastada sistemik lupus eritematozus, 2 hastada Dressler sendromu, 1 hastada tüberküloz, 1 hastada künt göğüs travması, 1 hastada pürülan perikardit, 3 hastada viral perikardit ve 6 hastada nedeni belirlenemeyen perikardit saptandı. Perikardiyosentez ve kateter yerleşimi ile ilgili komplikasyon oluşmadı. Hastane içi izlemde yaygın malign hastalığı olan hastalardan 2'sinde hastane içinde yeniden perikardiyal drenaj gereği oluştu. Künt göğüs travmasına bağlı perikardit olgusu ve nedeni bilinmeyen perikardit grubundan 1 olgu hastane içi izlemde kaybedildi. İndeks olay sonrası izlemde yaygın malign hastalığı olan 3 olgu, 2 aylık izlemde primer hastalıkları nedeni ile kaybedildi. Nedeni belirlenemeyen perikardit grubunda, 2 olguda efüzyon tekrarlaması nedeni ile yapılan perikardiyektomi materyalinde fibrinöz perikardit saptandı. Bir olguda mediastende multipl lenf nodları saptandı ve alınan biyopsi nonspesifik lenfadenit olarak bulundu.

Yorum: Sonuç olarak, perkütan perikardiyal drenaj tedavisi olguların tamamında yeterli drenaj sağlamış ve kardiyak kompresyon bulgularını gidermiştir. Bu hastaların önemli bir kısmında gelişen radyolojik ve biyokimyasal yöntemler ile tanı konulabilmektedir. Spesifik olarak, perikard biyopsisine gereksinim duyulan hasta olmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Perikardiyal tamponad, perikardiyosentez

SUMMARY

Thirty Patient's Series with Pericardial Tamponade and Large Effusion: Evaluation of Etiologic Factors and The Efficacy of Percutaneous Catheter Drenage Treatment

Objective: The conventional blind needle puncture pericardiocentesis using a subcutaneous approach have only a modarate success rate and high rates of morbidity and mortality. Echocardiograpically guided pericardiocentesis was improved the likelihood of success and the safety of the procedure.

Method: In the present study we investigated the efficacy of echocardiograpically guided pericardiocentesis and scopi guided inserted percutaneous pigtail catheter drenage treatment and spesific etiology in 30 patients with huge pericardial effusion and slowly progressive devoloping medical pericardial tamponade.

Results: In specific etiology malign disease in 9 patients (which 6 of them were already known with metastatic malign disease and 3 of them were presented with pericardial tamponade) chronic renal failure in 5 patients, systemic lupus erythmatosus in 2 patients, Dressler syndrome in 2 patients, tuberculosis in 1 patient, chest trauma in 1 patient, purulan pericarditis in 1 patients, probably viral pericarditis in 3 patients were found. In 6 patients specific etiology were not able to determined. No complication were determined to procedures. In two patients with metastatic malign disease were required second procedures. In index hospitalization death was observed in 1 patient with chest truma and 1 patient with unknown etiology. Follow-up after index hospitalization, 3 patients with metastatic malign disease were excitus in two mounth duration. Recurrence of pericardial effusion and tamponade and requirement of pericardiectomy were observed in two patients with unknown etiology. Mediastinoscopy was required in one patients with multiple mediastinal lymphadenopathy and lymph node biopsy showed nonspecific lymphadenitis.

Conclusion: With the treatment with percutaneous pigtail catheter drenage system; sufficent pericardial drenage were obtained and cardiac compression findings were remowed. In most of patients, specific etiology were already known or obtained with the radiologic or biochemical testing. Spesificaly pericardial biopsy requirement were unriped.

Key Words: Pericardial tamponade, pericardiocentesis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir