moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Değişik Basınç ve Sürelerde Uygulanan Hiperbarik Oksijenin
Sıçan Akciğerinde Oluşturduğu Oksidatif Stres

Şükrü ÖTER*, Ahmet KORKMAZ*, Muhittin A. SERDAR**, Cüneyt GÖKSOY***
Hayati BİLGİÇ*, Türker KUTLUAY**


    * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizyoloji Anabilim Dalı,

  ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı,

*** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyofizik Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Hiperbarik oksijen (HBO2)'in serbest radikal oluşturma potansiyeli konusunda yapılan araştırmalar, farklı görüşlerin ortaya atılmasına sebep olmuş, bu bakımdan kullanımı gittikçe yaygınlaşan HBO2 tedavisinin yararlılık-zararlılık yönünden irdelenmesi bir zorunluluk olarak görülmüştür. Bu çalışmada, değişik doz ve sürelerde uygulanan HBO2'nin sıçanlarda oluşturduğu oksidatif stresin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çok yönlü bir bakış açısı kazanmak için halen hiperbarik tedavi merkezlerinde uygulanmakta olan tedavi protokolleri arasından, 1'i akut diğer 2'si ise kısa ve uzun süreli kronik olmak üzere 3 ayrı prosedür ile çalışıldı.

Yöntem:Araştırma için HBO2 uygulamalarına en açık organ olan akciğerler seçilerek, meydana gelen lipid peroksidasyonunu saptamak amacıyla tiyobarbitürik asit reaktif substans (TBARS) düzeyi ve antioksidan savunma mekanizmalarının ne ölçüde harekete geçtiğini görmek açısından süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CAT) aktiviteleri ölçüdü.

Bulgular: Kronik uygulama gruplarında genel olarak ciddi derecede bir peroksidasyona rastlanmadı. Ancak, akut HBO2 prosedüründe 2.5 katı bulan bir TBARS artışı görülürken, bu artışa CAT aktivitesindeki 3.5 katlık yükselme de destek verdi.

Yorum:SOD aktivitesinin, CAT seviyesindeki artışa aynı ölçüde eşlik etmemesi, meydana gelen oksidoradikal etkide H2O2'nin rolünün süperoksit radikaline göre ön planda olabileceğini akla getirdi.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, süperoksit dismutaz, katalaz, TBARS

SUMMARY

Oksidative Stress in Rat Lung Caused by Hyperbaric Oxygen Exposed in Different Doses

Objective:The results of previous studies which were investigating hyperbaric oxygen (HBO2)'s potential of enhancing reactive oxygen species production have different suggestions. Therefore, examining the balance between harmful effects and benefits of HBO2 seems to be inevitable. In this study, it was aimed to determine the HBO2 induced oxidative stress in rats, applied in different doses and durations. A total of three HBO2 therapy procedures, 1 acute and 2 different chronic, were choosen which are presently used by hyperbaric therapy centers.

Method:The lung was choosen as the target organ which is most affected by HBO2 exposure, TBARS test was used to measure lipid peroxidation and superoxide dismutase (SOD) plus catalase (CAT) activity was determined to define the state of antioxidant defense systems.

Results:As result, in the chronic exposure groups a serious amount of peroxidation didn't exist. But rats exposed to acute HBO2 showed a 2.5 fold increase in TBARS levels, accompanied with a 3.5 fold increase in CAT activity.

Conclusion:In opposite to the high levels of CAT, SOD activity increased only in small amounts; thus it came to mind that H2O2 takes more place in HBO2 induced oxidoradical effect than superoxide radical.

Key Words: Hyperbaric oxygen, superoxide dismutase, catalase, TBARS

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir