moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Prognostik Faktörler ve Hipofosfateminin Önemi

Mustafa PEHLİVAN, Oya İTİL, Uğur YILMAZ, Mehmet N. ALAKAVUKLAR, Atilla AKKOÇLU


Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Akciğer Kanserleri Grubu, İZMİR

ÖZET

Amaç: Onbeş yıldan bu yana, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)'nde risk gruplarını belirleyen birçok prognostik faktör (PF) ve model tanımlanmıştır. Fakat kanserlerde hipofosfatemi PF olarak gösterilmemiştir.

Yöntem: Eylül 1990-Ekim 1998 tarihleri arasında 187 KHAK olgusu değerlendirildi.

Bulgular: Medyan yaş 59 (29-79) ve 173 (%92.8)'ü erkektir. Bu hastalardan düzenli kontrollere gelen 153 olgu değerlendirildiğinde, standart doz kemoterapi ± radyoterapi ile medyan sağkalım süresi 13.6 ay, 2 yıllık sağkalım olasılığı (SO) %25 ve 5 yıllık SO %5 bulunmuştur. Çok değişkenli analizde, PF olarak 25 farklı klinik ve laboratuvar parametre değerlendirildiğinde; hipofosfatemi, hastalığın yaygınlığı, diabetes mellitus, kronik böbrek veya karaciğer hastalığı ve karaciğer metastazının olması medyan sağkalım süresini belirgin şekilde olumsuz etkileyen önemli birer PF olarak saptanmıştır.

Yorum: Hastaların prognozu hakkında tahminde bulunurken hastalığın yaygınlığı, performans durumu gibi bilinen faktörlerin yanısıra hipofosfatemi de gözönüne alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Küçük hücreli akciğer kanseri, prognostik faktörler, hipofosfatemi.

SUMMARY

Prognostic Factors and Importance of Hypophosphatemia in Small Cell Lung Cancer

Objective: For 15 years several prognostic factors (PF) and models that determine risk groups in small cell lung cancer (SCLC) have been described. However, hypophosphatemia has not been found to be a PF in cancer cases.

Method: 187 patients with SCLC were treated from September/90 to October/98.

Results: Median age was 59 (29-79); 173 were men (92.8%) vs. 15 women (7.2%). 153 patients were kept on follow-up and evaluated for prognosis. Following conventional chemotherapy ± radiotherapy, overall survival (OS) was found to be 13.6 months; 2-yr and 5-yr survival rates were estimated respectively 25% and 5%. In multivariate analysis, when 25 different clinical and laboratory parameters were evaluated as PF, presence of hypophosphatemia, presence of diabetes mellitus, presence of co morbid diseases, disseminated disease or liver metastases was found to be a significant factor which affected OS negatively.

Conclusion: In addition to commonly known PFs like disease extent and performance status, we should also consider hypophosphatemia in predicting prognosis.

Key Words: Small cell lung cancer, prognostic factors, hypophosphatemia.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir