moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Behçet Hastalarında Helicobacter pylori Antikor Prevalansı

F. Alper TEKELİ


Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AnabilimDalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Helicobacter pylori gastrit, peptik ülser, gastrik kanserin etyolojisinde rol oynamaktadır. Helicobacter pylori'nin çeşitli virülans faktörleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllardaki araştırmalar ısı şok proteini 60 ailesinin etyolojideki muhtemel rolü yönündedir. Behçet hastalığı (BH), nüks eden oral, genital ülserler, artrit, vaskülit, gözde inflamasyon, santral sinir sistemi, gastrointestinal ve pulmoner tutulumla karakterize bir hastalıktır. Behçet hastalığının etyolojisi belirsizdir. Behçet hastalığının etyolojisinde çeşitli bakteriyel ve viral ajanlar, otoimmünite ve ısı şoku proteinleri araştırılmaktadır.

Yöntem: Bu çalışmada Behçet hastalığı ve Helicobacter pylori birlikteliğinin araştırılması planlanmıştır. Kırk Behçet hastası ve 40 sağlıklı kişi çalışmaya alınmış, ELISA yöntemi ile Helicobacter pylori Ig A, M ve G antikorları araştırılmıştır.

Bulgular ve Yorum: Behçet'li hastalar ile kontrol grubu arasında antikor pozitiflikleri açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, antikor, Behçet hastalığı

SUMMARY

Prevelance of Helicobacter pylori Antibodies in Behcet's Disease

Objective: Helicobacter pylori plays role in the etiology of gastritis, peptic ulcer and gastric cancer. Studies are made for several virulence factors of Helicobacter pylori. Latest investigations are about the possible role of heat shock protein family 60 in the etiology. Behçet's disease is characterized by recurrent oral and genital ulcerations, arthritis, vasculitis, eye inflammation, central nervous system, gastrointestinal and pulmonary involvement. The etiology of Behçet's disease is unclear. Bacterial and viral agents, autoimmunity and heat shock proteins are investigated in the etiology of Behçet's disease.

Method: In this study it was aimed to investigate the association of Behçet's disease and Helicobacter pylori. Forty Behçet's disease patients and 40 healthy volunteers were included the study and by ELISA Helicobacter pylori antibodies Ig A, M and G were investigated.

Results and Conclusion: There were no significant difference between Behçet's patients and the controls.

Key Words: Helicobacter pylori, antibody, Behçet's disease

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir