moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Benign ve Malign Efüzyonlu Hastaların Ayırıcı Tanısında CA125 Bakılması Yararlı mı?

Özlem ER, Berna ÖKSÜZOĞLU, Ali ÖZ, Hulki GENÇ, Saadet AKDUR, Mustafa ESEN


Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5. Dahiliye Kliniği, ANKARA

ÖZET

Amaç: CA125 monoklonal antikorla saptanan bir epitelial over tümör antijeni olarak tanımlanmıştır. CA125 antijeni sekresyonu over kanserlerine sınırlı değildir ve kölemik epitel ile mezotelial hücrelerde de bulunmaktadır. Malign hastalıklarda hem malignite hem de benign nedenlerle efüzyon gelişebilir. Efüzyon sıvısı CA125 düzeylerinin malign ve benign efüzyon ayırıcı tanısındaki rolünü belirlemek için bu çalışma planlandı.

Yöntem: Çalışmaya alınan 51 malign efüzyonlu ve 30 benign efüzyonlu hastanın serumunda ve eş zamanlı olarak efüzyon sıvısında CA125 düzeyi luminometrik immünassay (LIA) yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Benign efüzyonlu hastalarda serum düzeyi ortalama 147.49 ± 2.35 U/mL, efüzyon düzeyi ortalama 247.94 ± 2.48 U/mL, malign efüzyonlu hastalarda serum düzeyi ortalama 131.43 ± 2.56 U/mL, efüzyon düzeyi ortalama 361.67 ± 1.49 U/mL bulundu. Benign ve malign efüzyon ayırımında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p> 0.05).

Yorum: CA125, efüzyonu olan tüm hastalarda serum ve efüzyonda yükselme göstermektedir, ancak malign ve benign efüzyon ayırıcı tanısında yararlı olmadığı görüşüne varıldı. Efüzyon düzeylerinin serum düzeyleri ortalamasından yüksek olması inflamasyonun göstergesi olarak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: CA125, benign efüzyon, malign efüzyon, tümör belirleyicileri

SUMMARY

Is it Useful to Detect CA125 in Differential Diagnosis of Patients with Benign and Malignant Effusion?

Objective: CA125 is defined as epithelial ovarian tumor antigen detected by monoclonal antibody. Secretion of CA125 isn't restricted to only ovarian cancer and found at coelomic epithelium and mesothelial cells. Pleural or peritoneal effusion may occur due to several reasons in malignant diseases. This study is planned to determine the role of effusion CA125 level in differential diagnosis of benign and malignant effusion.

Method: CA125 level in serum and effusion of 51 malignant and 30 benign patients was determined by luminometric immunassay (LIA) method.

Results: In benign effusion patients mean serum level was 147.49 ± 2.35 U/mL, mean effusion level 247.94 ± 2.48 U/mL, in malignant effusion patients mean serum level was 131.43 ± 2.56 U/mL, mean effusion level 361.67 ± 1.49 U/mL. In differentiation of benign and malignant effusion statistically significant difference wasnot found (p> 0.05).

Conclusion: Serum and effusion level of CA125 show increase in all patients with effusion, so it isn't useful in differential diagnosis of benign and malignant effusion. Effusion level being higher than serum level is important sign of inflammation.

Key Words: CA125, benign effusion, malignant effusion, tumor marker

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir