moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Akciğer Kanseri ve Hiperkalsemi

Meral GÜLHAN*, Bahar KURT*, Zeliha APAYDIN*, Türkan ERYILMAZ**, Nermin ÇAPAN*


  * SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği

** SB Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Biyokimya Laboratuvarı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Hiperkalsemi kansere eşlik eden en ciddi metabolik bozukluklardan birisidir. Tüm kanser türlerinde olabilmekle beraber akciğer kanserinde daha sık gözlenir. Akciğer kanserinde hiperkalseminin insidansı ve patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada akciğer kanserli hastalarda hiperkalsemi görülme sıklığı ve hiperkalseminin hücre tipi, hastalık evresi ve kemik metastazı ile ilişkisi araştırıldı.

Yöntem: Akciğer kanserli 250 hasta retrospektif olarak incelendi. Serum kalsiyum (sCa) düzeyinin 10.5 mg/dl'nin üzerinde olması hiperkalsemi, 12 mg/dl'nin üzerinde olması ciddi hiperkalsemi olarak değerlendirildi.

Bulgular: Yirmibeş (%10) hastada hiperkalsemi gözlendi, bunların 13'ü epidermoid kanser, 4'ü adeno kanser, 2'si subtipi belirlenemeyen küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK), 6'sı küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) idi. Üç (%1.2) hastada  ciddi hiperkalsemi tesbit edildi, bunların ise 2'si epidermoid kanser, 1'i adenokanserdi. Hiperkalsemi görülme oranı epidermoid kanserde %12.8, adenokanserde %6.6, KHAK'nde %8.9 olarak saptandı. Hücre tiplerinde hiperkalsemi görülme oranları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).  Evresi değerlendirilebilen hiperkalsemili hastaların tamamı ileri evre olup %68.2'sinde kemik metastazı mevcuttu. Normokalsemik hastalarda kemik metastazı oranı %28.9'du. Hiperkalsemi olan ve olmayan hastalardaki kemik metastazı oranları karşılaştırıldığında arada anlamlı fark olduğu görüldü (p<0.001). Ortalama sCa düzeyi hücre tipleri arasında farklı bulunmazken, kemik metastazı olan ve ileri evredeki hastalarda ortalama sCa düzeyi kemik metastazı olmayan ve erken evredeki hastalara göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05).

Yorum: Akciğer kanserinde hiperkalseminin hücre tipi ile ilişkisiz, ileri evre ve kemik metastazı ile ilişkili olduğu, fakat hastaların %31.8'inde kemik metastazı olmaması nedeniyle hiperkalseminin sadece kemik metastazı ile açıklanamayacağı, humoral faktörleri de kapsayan prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünüldü.    

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, hiperkalsemi, kemik metastazı

SUMMARY

Lung Cancer and Hypercalcemia

Objective: Hypercalcemia is a serious metabolic disorder associated with cancer. Although it can occur in any type of cancer, it is more frequently associated with lung cancer. Precise incidence and pathogenesis of hypercalcemia in lung cancer remain obscure. In this study, the incidence of hypercalcemia and the relation of hypercalcemia with histologic cell type, stage, and bone metastases were researched in lung cancer patients.

Method: Two hundred and fifty patients with lung cancer were evaluated retrospectively. Serum calcium (sCa) level higher than 10.5 mg/dl was defined as hypercalcemia, higher than 12 mg/dl as severe hypercalcemia.

Results: Hypercalcemia was observed in 25 patients (10%), 13 of which had epidermoid carcinoma, 4 had adenocarcinoma, 2 had unknown subtype with non-small cell carcinoma, and 6 had small cell carcinoma. Severe hypercalcemia was observed in 3 patients (1.2%), 2 of which had epidermoid carcinoma, and 1 had adenocarcinoma. The incidence of hypercalcemia was 12.8% in epidermoid carcinoma, 6.6% in adenocarcinoma and 8.9% in small cell carcinoma. There was no significant difference in the incidence of hypercalcemia between the histologic cell types (p>0.05). All hypercalcemic patients were in advanced stage, and 68.2% had evidence of bone metastases. In normocalcemic patients, bone metastases ratio was 28.9%. There was significant difference in the ratio of bone metastases between patients with or without hypercalcemia (p<0.001). Mean sCa level was not significantly different (p>0.05) in histologically different cell types however, in the patients in advanced stage and with bone metastases, mean sCa level was significantly higher than in the patients in early stage and without bone metastases (p<0.05).

Conclusion: It was concluded that hypercalcemia in lung cancer was not explained with only bone metastases, since 31.8% of patients with hypercalcemia had no bone metastases. In addition, it was thought that prospective studies including humoral factors would also be needed.

Key Words: Lung cancer, hypercalcemia, bone metastases

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir