moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Antifosfolipid Antikorları Pozitifliği

Hasan KAYA*, M. Celal APAYDIN*, A. Rıza ODABAŞ**, Şuca SADİOĞLU*, Güngör AKÇAY*


  * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı

** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Amaç: Antifosfolipid sendromu (AFS) spontan fetus kayıp nedenleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada birden fazla düşük yapmış kadınlarda antikardiyolipin antikor (AKA) IgG ve IgM izotipleri ile lupus antikoagulanı (LA) pozitiflik oranı araştırıldı.

Yöntem: Çalışmaya birden fazla düşük yapmış 62 kişiden oluşan hasta grubu ile daha önce hiç düşük yapmamış fertil dönemde sağlıklı 21 kişiden oluşan kontrol grubu alındı. Hasta grubunun yaş ortalaması 28.9±4.6 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 27.1±4.8 yıl idi. AKA IgG ve AKA IgM izotipleri ELISA yöntemi, LA'ı aktive parsiyel tromboplastin zamanı ve seyreltilmiş "Russell'viper venom"zamanı (sRVVZ) testleri ile değerlendirildi.

Bulgular: AKA 20 (%32.3) hastada pozitif bulundu. Hastaların 11'inde (%17.7) IgG izotipi, 8'inde (%12.9) IgM izotipi ve 1'inde (%1.6) ise hem IgG hem de IgM izotipi pozitif idi. Kontrol grubundaki kişilerin hepsinde AKA IgG ve IgM izotipi negatif bulundu. LA hasta ve kontrol grubundaki kişilerin hepsinde negatif idi.

Yorum: Bu çalışmada birden fazla düşük yapmış hastalarda AFA'ların tespitinde AKA'ları LA'nına göre daha duyarlı bulundu ve bu hastalarda AKA'ların araştırılması gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Fetal kayıp, antifosfolipid antikorlar

SUMMARY

Antiphospholipid Antibodies Positivity in the Recurrent Fetal Loss

Objective: Antiphospholipid syndrome occupies an important place among the reasons of spontaneous fetal loss. In the present study we aimed to investigate anticardiolipin antibodies (ACA) IgG, and IgM and lupus anticoagulants (LA) in women who have had more than one abortion.

Method: The study included two groups; the patient group consists of 62 patients who have had more than one abortion and 21 healthy fertile women as control group. The mean age in the patient group was 28.9±4.6 years and this was 27.1±4.8 years in control group. ACA IgG and ACA IgM isotypes were detected by ELISA method and LA was detected by the tests of activated partial thromboplastin time and diluted Russell's venom time.

Results: ACA was positive in 20 (32.3%) patients. ACA IgG isotype was positive in 11 (17.7%) patients, ACA IgM isotype in 8 (12.9%) patients and both ACA IgG and ACA IgM isotypes were positive in 1 (1.6%) patient. ACA IgG and ACA IgM isotypes were negative in control group. LA was found negative in patient and control groups.

Conclusion: In this study it was found out that ACA's have more sensitivity compared LA in determination of AFA in the patients who have had more than one abortion and it was concluded that ACA need to be investigated.

Key Words: Fetal loss, antiphospholipid antibodies

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir