moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

 Tiroid Fonksiyon Bozukluklarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Büyüme Hormonu ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 Düzeyleri

Ender ARIKAN, Sait GÖNEN, Tevfik SABUNCU, Hüsrev HATEMİ


Department of Endocrinology and Metabolism, Cerrahpaşa School of Medicine, İstanbul University, İstanbul, TURKEY

 

ÖZET

Amaç: Mevcut bulgular troid hormonunun, büyüme hormonu (GH) - insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) aksını değişik aşamalarda etkilediğini göstermektedir. Bu çalışmada hiper ve hipotroidinin GH ve IGF-1 düzeylerine etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: GH ve IGF-1 düzeyleri 51 hipertroidi ve 39 hipotrodili hastada hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası ölçüldü ve değerler karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama GH düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası sırası ile hipertroidili hastalarda 1.99±2.20 ng/ml ve 1.83±2.37 ng/ml, hipotroidili hastalarda 1.46±2.16 ng/ml ve 1.78±2.52 ng/ml idi (p> 0.05). Ortalama IGF-1 düzeyleri ise tedavi öncesi ve sonrası sırasıyla hipertroidili hastalarda 228.3±125.8 ng/ml ve 248.0±127.9 ng/ml, hipotroidili hastalarda 149.4±125.8 ng/ml ve 175.7±121.3 ng/ml idi. Hiper ve hipotroidili hasta gruplarında hem tedavi öncesi hem de tedavi sonrası değerlerin karşılaştırılmasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (sırasıyla p< 0.01, p< 0.05). Fakat her bir grupta tedavi öncesi ve sonrası değerlerin karşılaştırılmasında anlamlı fark yoktu.

Yorum: Bulgularımız hipotroidizmin GH ve IGF-1 düzeylerini azalttığını hipertroidizmde ise GH-IGF-1 aksında kompleks bir etkileşme olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Troid fonksiyon bozukluğu, büyüme hormonu, insulin benzeri büyüme faktörü-1

SUMMARY

The Levels of Growth Hormone and Insulin-like Growth Factor-1 in Thyroid Dysfunctions Before and After Treatment

Objective: There is increasing evidence to suggest that thyroid hormones are intricately involved in the regulation of the growth hormone (GH)-insulin-like growth factor-1 (IGF-1)  axis at a number of levels.

Method: We investigated the effects of  both hyper and hypothyroidism on GH and IGF-1 levels in 51 hyperthyroid and 39 hypothyroid patients before and after treatment.

Results: Mean GH concentration was decreased  from a basal level of 1.99±2.20 ng/ml to 1.83±2.37 ng/ml hyperthyroid patients (p> 0.05). Mean GH concentration was increased from a basal level of 1.46±2.16 ng/ml to 1.78±2.52 ng/ml in hypothyroid patients (p> 0.05). Mean IGF-1 concentrations were increased in both hyper and hypothyroid subjects from basal levels of 228.3±125.8 ng/ml and 149.4±125.8 ng/ml to 248.0 ±127.9 ng/ml and 175.7±121.3 ng/ml respectively.  There were statistically significant differences when the levels of IGF-1 were compared between hyperthyroid and hypothyroid groups before and after treatment (p< 0.01, p< 0.05). But there was no statistically significant differences in each group when compared before and after treatment.

Conclusion: We have confirmed that the hypothyroidism might cause the decrease in GH and IGF-1 levels.  But there are complex relations between hyperthyroidism and GH-IGF-1 axis.

Key Words: Thyroid dysfunction, growth hormone, insulin-like growth factor-1

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir