moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Ürinotoraks: Az Görülen Bir Plevral Effüzyon Nedeni

Ayşegül ÖRS ZÜMRÜTDAL, Okan BAKINER


Department of Internal Medicine, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, TURKEY

 

ÖZET

Ürinotoraks, plevral sıvı etyolojisinde oldukça nadir görülmektedir. Toraksta idrar birikimine bağlı plevral sıvı oluşumu, üriner obstrüksiyona, travmaya, retroperiteonal enflamatuar ya da malign oluşumlara,başarısız nefrostomi ya da böbrek biopsisine sekonder olabilir. Yayınlanan olgu sayısının sayıca az olması, tanıda kuşkulanılmamasına bağlı olabilir. Bu olgu sunumu, mesane kanserine sekonder bilateral hidronefroz ve üreteral obstrüksiyon gelişmiş, ürinotorakslı bir hastaya aittir. Yüksek üre, kreatinin, potasyum ve oligüri nedeniyle hastaneye yatırılan hastada, akciğer grafisinde bilateral az miktarda plevral sıvı tespit edildi. Transüda özelliği taşıyan sıvıda idrar kokusu hissedilmesi üzerine, kreatinin düzeyi bakıldı. Plevral sıvıda saptanan yüksek kreatinin düzeyi (5.3 mg/dl) ürinotoraks tanısını koydurdu. Obstrüktif üropati ve plevral sıvı birarada olduğunda ürinotoraksdan şüphelenmek, tanısı konulmamış plevral sıvı sayısını azaltabilecek ve ürinotorakslı hasta sayısında artışa yol açabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Ürinotoraks, plevral sıvı, obstrüktif üropati

SUMMARY

Urinothorax: An Unusual Pleural Effusion

Urinothorax is seen quite rarely in the etiology of pleural effusion. Pleural effusion due to urine accumulation in the thorax is known to be secondary to urinary obstruction, trauma, retroperitoneal inflammatory or malignant process, failed nephrostomy or kidney biopsy. The lack of reported cases may be owing to the lack of suspicion. This is a report  of a patient with urinothorax, resulting from bilateral hydronephrosis and ureteral obstruction due to bladder carcinoma. He was hospitalised owing to high urea, creatinine, potassium serum levels and oliguria. His chest X-ray showed bilateral small pleural fluid characteristic of transudate, but a high index of suspicion  because of  the odor of the pleural fluid, alerted us to determine the pleural creatinine level concentration in the pleural fluid. Diagnosis of urinothorax was confirmed by high level of pleural creatinine (5.3 mg/dl).When obstructive uropathy and pleural effusion are associated together, a high index of suspicion is required to avoid for invasive diagnostic studies in a malignancy or another etiology. This may lower the number of cases that fail to identify the origin of pleural effusion and increase the number of urinothorax cases.

Key Words: Urinothorax, pleural fluid, obstructive uropathy

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir