moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kayısı Kükürtlemesi Yapan İşçilerde Sülfür Dioksit Maruziyetinin Solunum Sistemi Üzerine Etkisi
Nurhan KÖKSAL*, Münire GÖKIRMAK*, H. Canan HASANOĞLU*, Zeki YILDIRIM*, Ahmet GÜLTEK**

  * İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Göğüs Hastalıkları AnabilimDalı,
** İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, MALATYA
ÖZET
Amaç: Kayısı kükürtleme işlemi sırasında ortaya çıkan sülfür dioksit (SO2)'i inhale eden işçilerde, SO2'nin solunum sistemi üzerindeki etkilerinin incelenmesi.
Yöntem: Çalışmaya 15 ayrı kayısı bahçesinde çalışan 69 gönüllü işçi alındı. Bütün kayısı bahçelerinde havadaki SO2 seviyesi ölçüldü. SO2 maruziyeti öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm işçilerin solunum semptom skorları hesaplandı. Maruziyet öncesi ve sonrasında fizik muayeneleri ve solunum fonksiyon testleri yapıldı. İşçilerin maruziyetten önce ölçülen solunum fonksiyonları ile çalışma süreleri arasında bir korelasyon olup olmadığı incelendi.
Bulgular: Ölçülen SO2 düzeyleri 106.6 ppm ile 721.0 ppm arasında değişmekteydi. SO2 maruziyeti sırasında dispne, öksürük, boğazda yanma, göz ve burun irritasyonu geliştiği gözlendi. Maruziyet öncesinde fizik muayeneleri normal olan 4 işçide maruziyet sonrasında oskültasyonda sibilan ronküsler saptandı. SO2 maruziyeti sonrasında zorlu vital kapasite (FVC), birinci saniye zorlu ekspiratuvar volüm (FEV1), %FEV1/FVC, tepe ekspirasyon akım hızı (PEFR), zorlu ekspirasyon ortası akım hızı (FEF25-75%), vital kapasitenin %75, %50 ve %25'indeki akım hızları (Vmax75, Vmax50, Vmax25) önemli ölçüde azaldı; bu parametrelerdeki ortalama düşüş miktarları sırasıyla 0.16 L (p< 0.05), 0.39 L, %5.22, 1.39 L, 0.82 L/sn, 0.45 L/sn, 0.75 L/sn ve 1.03 L/sn (p< 0.001) olarak ölçüldü. FEV1, FEV1/FVC oranı ve FEF25-75%'deki düşüşler SO2'in solunum fonksiyonları üzerine olan akut etkisinin daha ziyade obstrüktif nitelikte olduğunu düşündürdü. İşçilerin çalışma süreleri ile de yalnız FVC (% beklenen) arasında zayıf bir negatif korelasyon olduğu görüldü.
Yorum: Kayısı kükürtleme işlemi sırasında meydana gelen yüksek düzeyde SO2 maruziyeti mukoz membranlarda irritasyona ve solunum fonksiyonlarında daha ziyade obstrüktif tipte azalmaya neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sülfür dioksit, bronkokonstriksiyon, pulmoner fonksiyon testleri
SUMMARY
The Effect of Sulfur Dioxide Exposure on Respiratory Systems of the Workers Involved in Apricot Sulfurization
Objective: To investigate the effects of inhaled SO2, which emerged during the sulfurization process of apricots, on respiratory systems of the workers.
Method: Sixty-nine volunteer workers of 15 different apricot farms participated in the study. SO2 levels in air were measured in each farm. Respiratory symptom scores of the workers were calculated before, during, and after SO2 exposure. Physical examinations and pulmonary function tests of the workers were performed in pre- and post-exposure period. A correlation analysis was made between pre-exposure pulmonary function tests and work duration of the workers.
Results: The measured SO2 levels ranged between 106.6 and 721.0 ppm. Dyspnea, cough, feeling of sore throat, eye and nose irritation were observed during SO2 exposure. Four workers who had normal physical findings before exposure, were found to have wheezing on auscultation after exposure. A significant decrease was observed in forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in one second (FEV1), FEV1/FVC %, peak expiratory flow rate (PEFR), forced midexpiratory flow rate (FEF25-75%), flows at 75 percent of vital capacity (Vmax75), flows at 50 percent of vital capacity (Vmax50) and flows at 25 percent of vital capacity (Vmax25) after SO2 exposure and the mean decrease in pulmonary function parameters was, 0.16 L (p< 0.05), 0.39 L, 5.22%, 1.39 L, 0.82 L/s, 0.45 L/s, 0.75 L/s and 1.03 L/s, respectively (p< 0.001). Decrements in FEV1, FEV1/FVC % and FEF25-75% suggested that the acute effect of SO2 on pulmonary functions was mostly in obstructive pattern. The work duration of the workers showed only a weak negative correlation with FVC (% predicted).
Conclusion: Acute exposure to high levels of SO2, causes irritation of mucous membranes, and decreases pulmonary function parameters mostly in obstructive pattern, during the process of apricot sulfurization.
Key Words: Sulfur dioxide, bronchoconstriction, pulmonary function tests
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir