moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Bruselloz Tanısı Alan 27 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Ömer Faruk AYDIN*, Necdet KUYUCU**, Cengiz KARA*, Mutlu YÜKSEK*, Avni SARAÇ*, Tahsin TEZİÇ***

    * Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği,
  ** Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği,
*** Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Hastalıkları Kliniği, ANKARA
ÖZET
Amaç: Bruselloz, birçok hastalığı taklit edebilen birden fazla sistemi tutabilen ve çocuklarda insidansı düşük olan bir infeksiyon hastalığıdır. İnfeksiyon sıklıkla infekte ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi ile kazanılır.
Yöntem: Bu çalışmada 1997-1999 tarihleri arasında hastanemizde bruselloz tanısı alan 27 olgu (20 erkek, 7 kız) retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 9.3 ± 3.1 (2-14 yaş) olup artralji (%81.5) ve ateş (%55) en sık karşılaşılan yakınma olarak saptanmıştır. Diğer sık karşılaşılan yakınmalar halsizlik (%45), baş ağrısı (%18.5), kas ağrısı (%18.5), iştahsızlık (%18.5), kusma (%4) ve kilo kaybıdır (%4). Fizik muayenede; hepatomegali (%33), splenomegali (%26), artrit (%22) ve lenfadenopati (%4) sıklıkla saptanan bulgulardır. Hastaların tümünde tanı standart tüp aglütinasyon testinde 1/160'ın üstünde antikor saptanması ile konmuştur. Hastaların hiçbirinde kan kültüründe organizma üretilememiştir. Yedi (%26) hastada 2-Merkapto etanol testinde, başvuruda IgM yanıtı gözlenmedi. Sekiz yaşın altındaki hastalara ko-trimazol (10 mg/kg/gün trimetoprim, 2 dozda) ve gentamisin (5 mg/kg/gün, 2 dozda), 8 yaşın üstündekilere doksisiklin (4 mg/kg/gün, 2 dozda) ve rifampisin (20 mg/kg/gün, 2 dozda) 6 hafta süre ile verildi. Tedaviye karşı uyum iyi idi, hastaların tümünde semptomlar 4 hafta içinde kayboldu. İki hastada relaps görüldü.
Yorum: Endemik bölgeden gelen, hayvanlarla temas öyküsü olan, febril hastalığı olan ve multisistem tutulumu gösteren hastalarda bruselloz düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Bruselloz, tedavi, serolojik tanı
SUMMARY
Retrospective Evaluation of 27 Children with Brucellosis
Objective: Human brucellosis, a multisystem disease which may mimic other conditions, has a low incidence in childhood and may easily be misdiagnosed. In children the most common route of infection is unpasteurized milk or milk products.
Method: In the present study 27 children (20 boys and 7 girls) diagnosed as brucellosis were evaluated retrospectively between 1997 and 1999 in Dr. Sami Ulus Children's Hospital.
Results: The mean age was 9.3 years (range: 2 to 14 years). The most common manifestations were arthralgia (81.5%) and fever (55%) followed by malaise (45%), headache (18.5%), myalgia (18.5%), anorexia (18.5%), vomiting (4%) and weight loss. (4%) hepatomegaly (33%) was found more often than splenomegaly (26%), arthritis (22%) and lymphadenopathy (4%). All patients had positive Rose Bengal slide agglutination tests and standard tube agglutination titres of 1/160 or more. All patients had negative blood cultures. Seven patients (26%) had no IgM response in 2-mercaptho ethanol test on initial evaluation. Children under 8 years were treated with co-trimoxazole (10 mg/kg/day trimethoprim, 2 doses) and gentamicin (5 mg/kg/day, 2 doses) and those over 8 years with doxycycline (4 mg/kg/day, 2 doses) and rifampicin (20 mg/kg/day, 2 doses), for at least 6 weeks. The treatment was well-tolerated and all patients responded by resolution of all symptoms within 4 weeks. Relapse occurred in two children all of whom responded to repeat therapy.
Conclusion: Brucellosis should be considered in every child from an endemic area with a history of animal contact and presenting with a febrile illness.
Key Words: Brucellosis, treatment, serology, diagnosis
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir