moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Nedeni Bilinmeyen Ateş: 40 Olgunun Değerlendirilmesi

Mustafa ARAZ*, Vahap OKAN*, Fatma SIRMATEL**, Fikret DEMİRCİ*, Yalçın KEPEKÇİ*


  * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

** Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, GAZİANTEP

ÖZET

Amaç: Nedeni bilinmeyen ateş (NBA) 38.30C'nin üzerinde, en az üç hafta süren ve hastanede yatarak yapılan bir haftalık incelemeye rağmen nedeni ortaya konamamış ateş olarak tanımlanmaktadır. Çalışmamızda NBA olgularımızın etyolojik dağılımının değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Ocak 1997-Eylül 1999 arasında NBA ön tanısıyla yatan 40 olgu incelendi.

Bulgular: Olguların 18'inde (%45) infeksiyon, 9'unda (%22.5) neoplazma, 6'sında (%15) kollajenoz, 2'sinde (%5) Crohn hastalığı ve ailevi Akdeniz ateşi saptandı. Beş olguya (%12.5) tanı konulamadı. Tüberküloz 6 olgu (%33.3) ile infeksiyonların, Still hastalığı 3 olgu (%50) ile kollajenozların en sık nedeni olarak bulundu. Beş olguda hematolojik malignite, dört olguda solid tümör vardı.

Yorum: İnfeksiyonlar ülkemizde halen NBA'nın en sık nedenidir, ancak NBA nedeni olarak Still hastalığı da düşünülmelidir.

Anahtar Sözcükler: Nedeni bilinmeyen ateş, etyoloji

SUMMARY

Fever of Unknown Origin: Evaluation of 40 Cases

Objective: Fever of unknown origin (FUO) is defined as a temperature greater than  38.30C, lasts three weeks or longer and remains unexplained after one week of inpatient investigation. The aim of this study was to examine the etiology of the patients with FUO.

Method: In this study 40 hospitalised patients with FUO between January 1997-September 1999 were analysed.

Results: Infections were found in 18 (45%), neoplasms in 9 (22.5%), collagen vascular disease in 6 (15%) cases; Crohn disease and familial Mediterranean fever were diagnosed in 2 patients (5%). Five cases (12.5%) remained undiagnosed. Tuberculosis was the most common cause of infections (6/18, 33.3%) and Still's disease the leading cause of collagen vascular diseases (3/6, 50%). Haematological malignancies were diagnosed in five and solid tumours in four cases.

Conclusion: Infections are still the most common cause of FUO in our country and Still's disease should also be considered as the cause of FUO.

Key Words: Fever of unknown origin, etiology

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir