moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Migren Proflaksisinde Flunarizin ve Amlodipin

Yaşar ÖZKUL*, Nevin YILMAZ**


  * Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,Nöroloji Anabilim Dalı

** Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

ÖZET

Amaç: Migren proflaksisinde sık olarak kullanılan kalsiyum kanal blokörlerinden flunarizin ile son zamanlarda migren proflaksisinde etkin olduğu bildirilen amlodipinin etkinliklerinin karşılaştırılması için bu çalışma yapıldı.

Yöntem: Aurasız migreni olan 76 hastaya (17 erkek, 59 kadın) rastgele yöntemle ya 10 mg/gün flunarizin ya da 5 mg/gün amlodipin verildi. Hastalar ilaçları 3 ay boyunca kullandılar. Migren atağı sayısı, ağrının şiddeti aylık, ilaçların yararlığı ise üçüncü ayın sonundaki kontrollerle belirlendi. İstatistiksel analizler Kolmogorov Simirnov ve "paired ve independent t testi" ile yapıldı.

Bulgular: 1. Her iki grubun ilaçlardan yararlanma oranları arasında fark saptanmadı. 2. Tedavinin bitiminde her iki grubun ağrı şiddeti dağılım oranında fark saptanmadı. 3. Her iki grubun atak sıklığındaki azalma benzer bulundu. 4. Her iki grubun da tedavi öncesi ile tedavinin devam ettiği aylar arasındaki  baş ağrısı sayısı ve şiddetindeki azalmalar anlamlıydı (üç ay için de p<0.001). Flunarizin grubunda aylık baş ağrısı sayısı ortalaması üçüncü ayda %59.77, şiddeti ise %28.11 oranında düştü. Bu sayılar amlodipin grubunda sırasıyla %55.30 ve %28 idi. Yararlılık flunarizin grubunda 2.32, amlodipin grubunda 2.02 idi.

Yorum: Bulgular amlodipinin migren proflaksisinde flunarizin kadar etkin olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Amlodipin, flunarizin, migren, proflaksi

SUMMARY

Flunarizine and Amlodipine for Migraine Prophylaxis

Objective: This study was done to compare the efficacy of flunarizin, a calcium-channel blocker which is frequently used in migraine prophylaxis, and amlodipin, which is being reported as an effective agent for migraine prophylaxis lately.

Method: Seventy-six patients (17 men, 59 women) having migraine without aura were randomized to take 10 mg/day flunarizine or 5 mg/day amlodipine for three months. Migraine attack number, the intensity of pain were evaluated monthly, and the effectiveness of drugs were evaluated after three months. Statistical analysis was performed with Kolmogorov Simirnov, paired and independent samples t test.

Results: The results are as follows: 1. In both groups, there was no difference between the benefit ratio of the drugs. 2. At the end of the therapy, there was no difference in the distribution ratio of pain intensity in both groups. 3. In both groups, the decrease in the frequency of the attacks was similar. 4. In both groups, the decrease in headache number and pain intensity between before therapy and during the months on therapy were significant (for all of three months p<0.001). In flunarizine group the average monthly headache number decreased by 59.77%, and pain intensity decreased by 28.11%. In amlodipine group, these values were 55.30% and 28% respectively.

Conclusion: The results concluded that amlodipine is effective as flunarizine for migraine prophylaxis.

Key Words: Amlodipine, flunarizine, migraine, prophylaxis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir