moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kronik Myeloproliferatif Hastalıklarda Myelofibrozis ile Platelet Alfa Granül Salınım
Ürünleri ve İmmün Kompleksler Arasındaki İlişki ve 1,25 Dihidroksivitamin D3 Etkisi

Rauf HAZNEDAR, Gülsan TÜRKÖZ SUCAK


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Myeloproliferatif hastalıklarda (MPH) görülen kemik iliği fibrozisinin etyopatogenezi tam olarak aydınlatılmamış olmakla beraber, bu hastalıklarda fibrozisin sekonder bir proses olduğu bilinmektedir. İnefektif megakaryopoez ve bu sırada açığa çıkan platelet kökenli büyüme faktörü (PDGF), fibroblastları uyarmakta ve kollagen yapımını başlatmaktadır. Bu çalışmada myeloproliferatif hastalıklarda platelet alfa granül salınım ürünlerinden platelet faktör 4 (PF4) ve beta-tromboglobulinin (ßTG) ve immün komplekslerin hastalık patogenezindeki rolü ve 1,25 dihidroksikolekalsiferolün klinik ve histopatolojik parametrelere etkisi araştırılmıştır.

Yöntem: Bu amaçla 1'i esansiyel trombositemi, 4'ü polistemia vera 3'ü idiopatik myelofibrozis ve 5'i kronik myeloid lösemili 13 olgudan oluşan MPH grubu ve yaş-uyumlu 19 sağlıklı bireyde plazma ßTG, PF4, platelet içi ßTG, serum immünkompleksleri ve aktif fibrogenezi yansıtmak üzere serum prokollagen-III-polipeptid (P-III-P) düzeyleri bakılmıştır.

Bulgular: MPH grubunda plazma ßTG, PF4 ve P-III-P değerleri ve ßTG/PF4 oranı sağlıklı bireylerden oluşan kontrol grubuna göre anlamlı olarak artmış, platelet içi ßTG düzeyleri ise kontrollere göre anlamlı olarak azalmış bulundu. MPH grubunda artmış olarak bulunan ßTG ve P-III-P değerleri arasında anlamlı ve kuvvetli korelasyon saptandı. Serum immunkompleks değerleri iki grup arasında anlamlı bir farklılık göstermiyordu.

Yorum: Bu bulgular platelet alfa granül salınım ürünlerinin kemik iliği fibrozisinde rolü olabileceğini düşündürmektedir. 1,25 dihidroksivitamin D3 ile MPH grubunda klinik, hematolojik ve histopatolojik düzelme saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Myeloproliferatif hastalıklar, kemik iliği fibrazisi, platelet alfa granülleri, 1,25 dihidroksivitamin D3.

SUMMARY

The Relationship Between Platelet Alpha Granule Release Products and Immune Complexes with the Degree of Myelofibrosis in Myeloproliferative Disorders and the Effect of 1,25 Dihydroxivitamin D3 on Fibrosis

Purpose: Although the exact mechanism of the bone marrow fibrosis in the myeloproliferative disorders is obscure, it is well known that it is a secondary phenomen. İneffective megakaryopoesis and the platelet derived growth factor (PDGF) released during this process stimulates fibroblast proliferation and collagen production. The role of immuncomplexes and platelet alpha granule products-platelet factor 4 (PF4) and beta-bhromboglobulin in the pathogenesis of myeloproliferative disorders and the effect of 1,25 dihydroxivitamin D3 on the clinical, hematological and histopathologic parameters were investigated in this study.

Method: Plasma ßTG) and PF4, intraplatelet ßTG, ßTG/PF4 ratio and serum immune complex and procollagen -III-polipeptid (P-III-P) levels were determined in 13 patients with myeloproliferative disorders-1 with esential thrombocythemia, 4 with polycythemia vera, 3 with idiopathic myelofibrosis and 5 with chronic myeloid leukemia -and 19 age matched healthy volunteers.

Results: ßTG, platelet factor 4, ßTG/PF4 ratio and P-III-P levels were found to be significantly increased in the MPD group, whereas intraplatelet ßTG levels were significantly decreased. No difference in the immune complex levels was found between the MPD group and the control group. There was a significant positive and prominent correlation between the ßTG and P-III-P levels.

Coclusion: These data suggest a role of platelet alpha granule products in the pathogenesis of bone marrow fibrosis in myeloproliferative disorders. Clinical hematological and histopathologic parameters were not found to be influenced from the 1,25 (OH)2 Vit D3 treatment.

Key Words: Myeloproliferative disorders, bone marrow fibrosis, platelet alpha granules, 1,25 dihyroxivitamin D3

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir