moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hiperürisemili Hastalarda Plazma Total Homosistein Düzeyleri

Çağatay ÖKTENLİ*, Zeki YEŞİLOVA*, Halil YAMAN**, Alper SÖNMEZ*, Bekir ÇAKIR***, Kemalettin YILMAZ*, Çağlayan ÖZDEMİR****


      * Gülhane Askeri Tıp Akademisi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı

    ** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Biyokimya Anabilim Dalı

  *** SB Ankara Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği

**** Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Endokrinoloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada koroner risk faktörü olarak kabul edilen hiperürisemi ile hiperhomosisteinemi arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.

Yöntem: Otuziki hiperürisemili hasta ve 32 kontrol olgusundan oluşan gruplar plazma homosistein düzeyleri açısından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Plazma total homosistein düzeyleri hasta grubunda anlamlı ölçüde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Serum ürik asit değerleri ile plazma total homosistein düzeyleri arasında güçlü bir korelasyon bulunmuştur.

Yorum: Bu sonuca göre serum ürik asit artışıyla birlikte plazma total homosistein düzeyleri de artmaktadır. Genellikle asemptomatik seyreden hiperürisemi koroner kalp hastalığı açısından diğer faktörlerle birlikte risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Yüksek homosistein düzeyleri de koroner kalp hastalıkları için bağımsız bir risk faktörüdür. Her ikisinin de etyolojilerinde benzer özelliklerin bulunması nedeniyle hiperürisemik hastalarda koroner kalp hastalığı riski varsa plazma homosistein konsantrasyonlarının ölçülmesi, yüksek olanlarda hiperürisemi tedavisinin de yapılması uygun bir yaklaşım olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hiperürisemi, hiperhomosisteinemi, vitamin B12

SUMMARY

Plasma Total Homocystein Levels in Patients with Hyperuricemia

Objective: This study was performed to search any relation between the coronary risk factors of hyperuricemia and hyperhomocysteinemia.

Method: Two groups of 32 hyperuricemic patients and 32 controls were investigated respect to plasma homocystein levels.

Results: Plasma homocystein levels were found to be elevated in hyperuricemic patients (p<0.05). A strong correlation was found between serum uric acid and plasma homocystein levels.

Conclusion: The results incidate that the plasma total homocystein levels increase with the increment of serum uric acid levels. Hyperuricemia which is generally a subclinical disorder is accepted a coronary risk factor with the presence of other risks. Elevated plasma homocystein is an independent risk factor for coronary heart disease. There are similar features of the both ethiology. Therefore we recommend to calculate the plasma homocystein levels in hyperuricemic patients who have the risk of coronary heart disease and to treat the hyperuricemic patients having hyperhomocysteinemia and coronary risk factors.

Key Words: Hyperuricemia, hyperhomocysteinemia, vitamin B12

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir