moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Radyasyonun Akciğerlerde Oluşturduğu Oksidatif Hasar Üzerine Melatoninin Etkisi

Fehmi ÖZGÜNER*, Ünal ŞAHİN**, Ahmet KOYU*, Halis KÖYLÜ*, Ayhan AKÇALI***, Sadettin ÇALIŞKAN*


    * Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı

  ** Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

*** Isparta Devlet Hastanesi, ISPARTA

ÖZET

Amaç: Radyasyon etkisi ile dokularda serbest radikaller oluşmakta ve bu toksik ürünlere bağlı olarak akciğerlerde oksidatif hasarlar meydana gelebilmektedir. Bu çalışma, iyonize radyasyonunun akciğerlerde oluşturduğu oksidatif hasarın azaltılması üzerine melatoninin etkisini araştırmak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Çalışmada 30 adet sıçan kullanıldı. Bu hayvanlar 3 gruba ayrıldı. Birinci gruptaki (n=10) hayvanlara sadece radyoterapi dozlarında radyasyon uygulandı. Radyasyon uygulaması için içerisinde 6 bölme olan 50x50 cm ebatlarındaki bir alan oluşturuldu. Radyoterapi Co-60 teleterapi cihazı ile 32 cGy/dk'lık doz 15 dk süreyle ve 14 saat arayla iki fraksiyon halinde toplam 960 cGy olacak şekilde yapıldı. İkinci gruptaki hayvanlara (n=10) radyasyon ve 25 mg/kg melatonin intraperitoneal yolla uygulandı. Üçüncü grup ise (n=10) kontrol grubunu oluşturdu.

Bulgular: Lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan malondialdehit düzeyleri radyasyon alan grupta radyasyon+melatonin alan gruba ve kontrol grubuna göre daha yüksekti. (nmol/ml olarak; akciğer dokusu için sırasıyla, 88.40±6.8, 65.22±5.8, 59.55±4.3; kan için sırasıyla 69.18±7.10, 51.77±7.30, 46.43±5.70) (p<0.01). Antioksidan enzim düzeylerinin karşılaştırılmasında, süperoksit dismutaz düzeylerinde gruplar arasında istatistiksel düzeyde anlamlı fark yoktu (p>0.005). Glutatyon peroksidaz düzeyleri ise hem akciğer dokusunda hem de kanda radyasyon alan grupta diğer gruplara göre anlamlı düzeyde daha düşüktü (IU/ml olarak; akciğer dokusu için sırasıyla 1453±177, 1738±156, 1588±188; kan için sırasıyla 1388±143,1787±133, 1498±177) (p<0.05).

Yorum: Bulgularımız radyasyon etkisiyle oluşan oksidatif hasar üzerine melatoninin koruyucu etkisinin olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak, radyasyon uygulamalarında oluşan yan etkilerin önlenmesinde melatonin kullanımının gündeme gelebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Melatonin, radyasyon, serbest radikal hasarı

SUMMARY

Effect of Melatonin on Ionizing Radiation-Induced Oxidative Damage in the Lungs

Objective: Ionizing radiation results free radical induced oxidative damage in different tissues especially in lungs via generating some toxic products. This study was performed to investigate the protective effect of melatonin on due to against to oxidative damage caused by ionizing radiation.

Method: The animals were divided into three groups. A total dose of 960 cGy radiation was applied in 2 fractions with 14 hours interval to the first group (n=10) by Co-60 teleterapy unit. Second group (n=10) was exposed to radiation with same way and given 25 mg/kg melatonin intraperitoneally and third group was left as controls.

Results: MDA levels, a marker of lipid peroxidation, were found to be increased in ionizing radiation exposed group as compared to ionizing radiation+melatonin treated group and controls (nmol/ml for lung tissue, 88.40±6.8, 65.22±5.8, 59.55±4.3 respectively; for blood 69.18±7.10, 51.77±7.30, 46.43±5.70 respectively) (p< 0.01). There was no statistically significant difference in SOD levels between three groups. Activity of GSH-Px, an antioxidant enzyme, was found to be decreased in ionizing radiation exposed group as compared to ionizing radiation+melatoninin treated group and controls (IU/ml; for lung tissue 1453±177, 1738±156, 1588±188 respectively; for blood 1388±143, 1787±133, 1498±177 respectively) (p<0.05).

Conclusion: These data illustrate that melatonin has protective effect on ionizing radiation induced oxidative damage in lungs. So, it is suggested that, melatonin may be used in such radiologic applications to prevent the side effects of gamma radiation in tissues.

Key Words: Melatonin, radiation, free radical damage

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir