moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Koledokolitiyazis Tanısında USG ile ERCP Duyarlılık Karşılaştırılması

Ersan ÖZASLAN, Yusuf AKCAN, Ali Rıza SOYLU, Yusuf BAYRAKTAR, Serap ARSLAN, Bülent SİVRİ, Burhan KAYHAN


Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, ANKARA

ÖZET

Bu çalışmada, koledokolitiyazis tanısında USG ile ERCP'nin duyarlılığını değerlendirmeyi amaçladık. Bu amaçla toplam 643 olgu arasından 221 hastanın USG ve ERCP raporları birlikte değerlendirildi. İşlemler Ocak 1989-Nisan 1997 arasında yapılmıştı. Bu hastaların USG ve ERCP sonuçları özellikle koledokolitiyazis açısından karşılaştırıldı. İkiyüzyirmibir hastanın 49'unda ERCP ile koledok taşı saptanmıştı. ERCP ile taş bulunan 49 olgudan sadece 13'ünde USG ile taş görülmüştü. ERCP'nin koledokolitiyazis tanısında altın standart olduğu dikkate alındığında USG'nin bu konudaki duyarlılığı %26.5, özgüllüğü ise %95.9 bulundu. Tüm verilerin sonucunda, ERCP yapılma nedenlerini sıklıkla, tıkanma sarılığı (%27), kolelitiyazis (%14), biliyer pankreatit (%10), kolestaz (%9.9), koledokolitiyazis (%9.5) oluşturmaktaydı. En sık tanılar ise koledokolitiyazis (%19.2), kolelitiyazis (%9.2), pankreas tümörü (%5.2), koledok tümörü (%2.7) idi. Kolesistektomi sonrası koledokolitiyazis sıklığı %9.6 idi. Yüzalmışaltı olgunun ERCP'si normaldi (%25.8). Otuzsekiz olguda işlem başarısızdı (%5.9) ve başarısızlığa yol açan faktörler genellikle anatomik nedenlerdi. En sık komplikasyon ERCP sonrası pankreatiti idi (%4). İşleme bağlı mortalite yoktu.

Anahtar Kelimeler: ERCP, USG, koledokolitiyazis

SUMMARY

Comparison of USG and ERCP Sensitivity in the Diagnosis of Choladocholitiasis

In this study, we aimed to asses the sensitivity of USG and ERCP for diagnosing choledocholitiasis. For this purpose, we had chance to evaluate dually the reports of both USG and ERCP results of 221 patients among a total number of 643 cases. The procedures were performed between January 1989- April 1997. USG and ERCP results of these patients were compared especially with respect to the choledocholitiasis. 49 of 221 patients had choledocholitiasis in ERCP. USG detected the stones in only 13 of those 49 cases proven to have stones by ERCP. Thus, taking into account that ERCP was gold standart for choledocholithiasis, the sensitivity and spesificity of USG were calculated as %26.5 and %95.9, respectively. Considering the whole data, the frequent indications of ERCP were seen as obstructive jaundice (%27), cholelitiasis (%14), biliary pancreatitis (%10), cholestasis (%9.9), choledocholitiasis (%9.5). The most common diagnoses were noted as choledocholitiasis (%19.2), cholelithiasis (%9.2), pancreatic tumor (%5.2), common bile duct tumor (%2.7). The ratio choledocholithiasis after cholecystectomy was 9.6%. ERCP was normal in 166 cases (%25.8). We failed in 38 cases (%5.9) and the factors which led to the failure were usually the anatomical reasons. The most frequent complication was post-ERCP pancreatitis (%4). There was no mortality related to the procedure.

Key Words: ERCP, USG, choledocholitiasis

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir