moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Geç Başlangıçlı Sistemik Lupus Eritametosuslu Hastalarımızın Klinik ve Laboratuvar Değerlendirmesi

Göksal KESKİN, Güner TOKGÖZ, Murat DUMAN, Nurşen DÜZGÜN, Gülay KINIKLI, Ümit ÖLMEZ, Olcay AYDINTUĞ, Murat TURGAY, Ali İNAL


Ankara University School of Medicine, Department of Immunology, ANKARA, TÜRKİYE

 

ÖZET

SLE etyolojisi bilinmeyen bir otoimmun hastalıktır ve öncelikle genç kadınları etkiler. Geç başlangıçlı SLE'nin iyi prognozlu olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada 100 erken ve 35 geç (50 yaş üstü) başlangıçlı hastaların klinik ve laboratuvar özellikleri karşılaştırıldı. Çalışmamızda hastalığı 50 yaş altında başlayan 100 (15 erkek, 85 kadın, ortalama yaş 29.7±7.1) ve geç başlayan 35 (6 erkek, 29 kadın, ortalama yaş 53.7±2.5) SLE'lu hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Ortalama hastalık süresi, erken başlangıçlı hastalarda 4.97±4.53 yıl, geç başlangıçlı hastalarda 2.12±1.42 yıl idi. Ortalama tanı süresi, erken başlangıçlı grupta 6.1±5.94 ay, geç başlangıçlı grupta 11.15±3.45 ay idi. Geç başlangıçlı hastalarda artrit, hepatomeglai, Sicca sendromu ve hematolojik tutulum daha sık, renal ve SSS tutulumu daha nadirdi (p<0.05). Vaskülit, plörit, perikardit, cilt tutulumu, myokardit, LAP, splenomegali, oral ulser, alopesi, ve myozit her iki grup arasında anlamlı farklılık göstermedi. Çalışmamızda geç başlangıçlı SLE'li hastalar daha iyi prognoza sahipti.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, SLE, klinik özellikler

SUMMARY

Clinic and Laboratory Evaluation of Our Patients with Late Onset Systemic Lupus Erythematosus

SLE is an autoimmune disease with unknown aetiology and predominantly affects young women. It has been reported that late onset SLE has good prognosis. In this study, the clinical and laboratory features were compared between 100 patients with early and 35 with late onset (>50 years old) SLE. In our study, we evaluated retrospectively 100 patients (15 male, 85 female, mean age 29.7±7.1) with SLE whose disease onset was under 50 years and 35 SLE patients with late onset (6 male, 29 female, mean age 53.7±2.5). Mean duration of the disease was 4.97±4.53 years in patients with early onset and 2.12±1.42 years in patients with late onset SLE. Mean duration of diagnosis was 6.10±5.94 months in early onset group and 11.15±3.45 months in the late onset group. Arthritis, hepatomegaly, Sicca syndrome and hematological involvement were frequently seen, renal and CNS involvement rarely seen in patients with late onset SLE (p<0.05). Vasculitis, pleuritis, pericarditis, skin involvement, myocarditis, LAP, splenomegaly, oral ulcers, alopecia, myositis were seen in both of the groups without significant difference (p>0.05). In our study, in patients with late onset SLE had better prognosis.

Key Words: Elderly, SLE, clinical manifestations

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir