moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Domperidon ve Metoklopramidin
Safra Kesesi Kontraksiyonu Üzerine Etkileri

Dr. İlyas ÇAPOĞLU, Dr. Habib BİLEN, Dr. Mustafa KELEŞ, Dr. Mehmet TÜRKELİ, Dr. Yılmaz BİLGİÇ,
Dr. Ömer YILMAZ


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Tip 2 Diabetes Mellituslu Hastalarda Domperidon ve Metoklopramidin Safra Kesesi Kontraksiyonu Üzerine Etkileri

Bu çalışmada, tip 2 diabetes mellituslu hastalarda gastrointestinal sistemde motilite düzenleyicisi olarak kullanılan domperidon ve metoklopramidin safra kesesinin kontraksiyonunu artırıp artırmadığının araştırılması amaçlandı. 2005-2006 yılları arasında iç hastalıkları polikliniğine başvuran tip 2 diabetes mellitus tanısı konmuş toplam 45 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar randomize olarak 15'er kişilik üç alt gruba ayrılıp, bir ay süreyle verilen plasebo (grup 1), domperidon (grup 2), metoklopramidin (grup 3) ve etkileri, safra kesesi ejeksiyon fraksiyonu ölçülerek karşılaştırıldı. İstatistiksel karşılaştırmalarda t-testi ve varyans analizi kullanıldı. Metoklopramid ve domperidon grubu hastaların tedavi sonrasındaki ejeksiyon fraksiyonları, tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı biçimde iyileşme gösterirken (p< 0.001) plasebo grubunda istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0.05). Gastrointestinal sistemde motilite bozukluğu düşünülen tip 2 diabetes mellituslu hastalarda prokinetik ajan olarak domperidon ve metoklopramid kullanılabilir ve safra kesesi taşı oluşma riskini azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, safra kesesi, domperidon, metoklopramid

SUMMARY

The Effect of Domperidone and Metoclopramide on Gallbladder Contractility in Type 2 Diabetic Patients

This study is designed for investigation of domperidone and metoclopramide that were used for motility regulation in gastrointestinal system tract, either if they increase or decrese contraction of gallbladder. Forty five patients who were diagnosed as type 2 diabetes mellitus and gastrointestinal system dysmotility and applied to our internal medicine outpatient clinic between 2005 and 2006. They were randomized to three groups; placebo, domperidone and metoclopramide. Each group consisted of 15 patients and were given one month of therapy. They were compared according to ejection fraction measurement of gallbladder before and after therapy. Both metoclopramide and domperidone groups showed statistically significant improvements in ejection fraction of gallbladder when compared to pretreatment values (p< 0.001). On the other hand, placebo group did not show any significant improvement (p> 0.05). Domperidone and metoclopramide can be used to improve gastrointestinal motility and to decrease gall stone formation in type 2 diabetes mellitus patients.

Key Words: Diabetes mellitus, gallbladder, domperidone, metoclopramide

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir