moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Diyabetik Retinopatisi Olan Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyi

Dr. Orhan ATEŞ*, Dr. Mustafa KELEŞ**, Dr. İbrahim KAPLAN***, Dr. Uğur MUMCU*
Dr. Abdullah UYANIK**, Dr. Habib EMRE**, Dr. Yusuf BİLEN**, Dr. Ahmet KIZILTUNÇ***


    * Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı,

  ** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

*** Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, ERZURUM

ÖZET

Diyabetik Retinopatisi Olan Hastalarda Serum Siyalik Asit Düzeyi

Bu çalışmanın amacı diyabeti olan hastalarda akut-faz yanıtının bir belirteci olan kan siyalik asit düzeylerinin diyabetik retinopati ile ilişkini araştırmaktır. Bu çalışmaya tip 2 diyabetik 45 hasta (kadın/erkek, 20/25, yaş ortalaması 57 ± 5 yıl) dahil edildi. Hastalar, 15'i retinopatisi olmayanlar (grup 1A), 15'i nonproliferatif retinopatisi olanlar (grup 1B) ve 15'i proliferatif retinopatisi olanlar (grup 1C) olmak üzere üç gruba ayrıldı. Sağlıklı 15 denek (kadın/erkek, 8/7, 55 ± 3 yaş) kontrol grubu (grup 2, n= 15), olarak alındı. Kan siyalik asit düzeyi Svennerholm metoduna dayalı spektrofotometrik yöntem ile çalışıldı. Hastaların serum siyalik asit düzeyi (1.58 ± 0.30 mmol/L) sağlıklı kontrollerle (1.22 ± 0.1 mmol/L) karşılaştırıldığında anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p< 0.001). Proliferatif retinopatili hastalarda serum siyalik asit düzeyi, retinopatisi olmayanlar ve nonproliferatif retinopatisi olanlara göre daha yüksekti (p< 0.001). Çalışmanın sonunda serum siyalik asit düzeyi ile diyabetik retinopati derecesi arasında ilişki tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Siyalik asit, diyabet, retinopati

SUMMARY

Serum Sialic Acid Level in Patients with Diabetic Retinopathy

The aim of this study is to determine the relation between blood sialic acid concentrations which is a marker of the acute-phase response and diabetic retinopathy in type 2 diabetic patients. Forty five patients with (F/M, 20/25, mean age 57 ± 5 years old) were included in this study. The patients with type 2 diabetic were divided into three groups; 15 of these patients without retinopathy (group 1A), 15 of these patients with non-proliferative retinopathy (group 1B) and 15 of these patients with proliferative retinopathy (group 1C). Healthy 15 volunteers (F/M, 8/7, 55 ± 3 years old) were included as control group. Blood sialic acid concentrations was measured by spektrofotometric method. Serum sialic acid level of patients (1.58 ± 0.30 mmol/L) were significant higher compared with healthy controls (1.22 ± 0.1 mmol/L) (p< 0.001). In patients with proliferative retinopathy serum sialic acid level was higher patient without non-proliferative retinopathy and patient with non-proliferative difference between groups was not statistically insignificant (p< 0.001). In the end of the study, we determined a correlation between grading of retinopathy and serum sialic acid level.

Key Words: Sialic acid, diabetes, retinopathy

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir