moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Behçet Hastalığı ve İşitme Kaybı Kokhlea Hedef Organ mı?

Dr. Umut KALYONCU*, Dr. Didem TÜRKYILMAZ**, Dr. Sarp SARAÇ***, Dr. Figen BAŞAR**,
Dr. Kader KARLI OĞUZ****, Dr. Ömer KARADAĞ*, Dr. Ömer DİZDAR*****, Dr. Ali AKDOĞAN*,
Dr. Kemal ÜRETEN*, Dr. Ahmet Mesut ONAT*, Dr. Şule APRAŞ BİLGEN*, Dr. Sedat KİRAZ*,
Dr. İhsan ERTENLİ*, Dr. Ahmet ATAS**, Dr. Meral ÇALGÜNERİ*


        * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Ünitesi,

      ** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Odyoloji ve Konuşma Patolojisi

Ünitesi,

    *** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı,

  **** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,

***** Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Onkoloji Ünitesi, ANKARA

ÖZET

Behçet Hastalığı ve İşitme Kaybı Kokhlea Hedef Organ mı?

Bu çalışmada Behçet hastalığında işitme kaybı sıklığının ve karakteristik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. Uluslararası çalışma grubu kriterlerine göre Behçet hastalığı tanısı almış 67 hasta (erkek/kadın: 39/28) ve benzer yaş ve cinsiyette sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Saf ses işitme testi ve geçici uyarılmış otoakustik emisyon testleri hastalara uygulandı. Kontrol grubuna sadece saf ses işitme testi uygulandı. Testlerde anormallik saptandığında temporal ve beyin manyetik rezonans görüntülemesi yapıldı. Hastaların ortalama yaşları 36 ± 10 idi. Hastaların 18 (%26.8)'inde 500-2000 frekanslarında işitme kaybı saptanırken (15 db'den fazla işitme eşik değeri) kontrol grubunda işitme kaybı saptanmadı (p< 0.001). Hiçbir hastanın manyetik rezonans görüntülemesinde anormallik yoktu. Hastaların 17 (%25)'sinde işitme, 15 (%22)'inde dengeyle ilgili yakınma vardı. İki hastada ani işitme kaybı vardı. Göz tutulumu haricinde yaş, cinsiyet, hastalık süresi ve diğer tutulum yerleriyle işitme kaybı arasında ilişki saptanmadı. İşitme kaybı olan 18 hastanın 9 (%50)'unda kalıcı göz lezyonu varken, işitme kaybı olmayan 49 hastanın 6 (%12)'sında kalıcı göz lezyonu vardı (p= 0.001). Behçet hastalarında kontrol grubuna göre düşük frekanslarda daha yüksek saf ses ortalaması saptandı. Behçet hastalığında iç kulak göreceli olarak sık etkilenen bir bölgedir. Düşük frekanslarda yüksek saf ses ortalama değerinin saptanması kokhleanın apikal parçasının Behçet hastalığında hedef dokulardan olabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, saf ses işitme testi, işitme kaybı

SUMMARY

Hearing Loss and Behcet's Disease Is Cochlea Target Organ?

The objective of these study was to evaluates the prevalance and characteristics of hearing loss in Behcet's disease. Sixty seven patients (39 male and 28 female) who fullfill the international study group criteria of Behcet's disease and 67 age and sex matched healthy volunteers were enrolled to study. Pure tone audiometry and transient evoked autoacustic emission were performed to all patients. Only pure tone audiometry was carried out in the control group. When any of these tests were abnormal, additional temporal and cerebral magnetic resonance imaging was performed. The mean age was 36 ± 10 years old. Eighteen (26.8%) patients had some degree of sensorineural hearing loss in audiometry at 500-1000-2000 Hz frequencies (more than 15 db hearing level), while all controls had normal hearing (p< 0.001).  Nobody had abnormal magnetic resonance findings. Seventeen (25%) patients had auditory symptoms and 15 (22%) patients had vestibular symptoms. Two patients had sudden sensorineural hearing loss. No significant correlations were found between hearing loss and sex, age, disease duration and other system involvement (p= NS for all) except serious eye involvement. Eye sequelae was observed in 9 out of 18 patients with hearing loss (50%), and eye sequelae was seen only in 6 out of 49 (12%) patients without hearing loss (p= 0.001). The mean pure tone average threshold were higher in Behcet's disease than controls at lower frequencies (125-500 Hz). Inner ear is a relatively frequent involvement area in Behcet's disease. Higher pure tone averaged thresholds at lower frequencies indicate that apical part of cochlea may be a possible target area in Behcet's disease.

Key Words: Behcet's disease, pure tone audiometry, hearing loss

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir