moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kompanse ve Dekompanse Sirozlarda Glomeruler Filtrasyon Hızı ve Eritropoetin Düzeyleri
Saim NAKİ, Halil DEĞERTEKİN, Kendal YALÇIN

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Bu çalışmada, kompanse ve dekompanse karaciğer sirozlu hastalarda glomeruler filtrasyon hızı (GFR) ve eritropoetin (EPO) düzeyleri araştırıldı. Çalışmada 15 kompanse (Child A), 15 dekompanse (Child B ve C) karaciğer sirozlu hasta ve 15 kontrol vakası alındı. Grupların yaş ortalaması sırası ile 37.5, 40.6, 35.3'tü. Bütün vakalarda Tc99m dietil triaminik penta asetik asit (DPTA) ile renal sintigrafi yapıldı, plazma EPO düzeyleri ölçüldü. Total GFR, normallerde 110.6±9 ml/dk, kompanse sirozlarda 112.5±9 ml/dk ve dekompanse sirozlarda 69.6±8 ml/dk bulundu. Kontrollerle kompanse sirozlar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ancak kompanse ve dekompanse sirozlar arasında fark anlamlıydı (p<0.001). EPO düzeyi kontrollerde 9.7±5 mU/ml kompanse sirozlarda 26.7± 10 mU/ml ve dekompanse sirozlarda 30.7±12 mU/ml bulundu. Normallerle bütün sirotikler arasındaki fark anlamlıydı (p<0.001). Sonuç olarak, GFR kompanse sirozlarda normal, dekompanse sirozlarda ise anlamlı olarak düşük, EPO düzeyi ise kompanse ve dekompanse bütün sirozlarda normale göre yüksek bulundu. Bu sonuçlar karaciğer hastalıklarının, böbrek fonksiyonları yönünden takibinde ve özellikle trombositopeni ve kanama tedavisinde yeni yaklaşımlar bakımından önemli olabilir.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer sirozu, glomerüler filtrasyon oranı, eritropoetin
SUMMARY
The Levels of GFR and Erythropoietin in Patients with Compansated and Decompansated Liver Cirrhosis
In this study the levels of  glomerular filtration rate (GFR)  and erythropoietin were investigated in compansated and decompansated liver cirrhosis. Fifteen compansated (Child A), 15 decompansated (Child B and C) and 15 controls were studied.The mean age was 37.5, 40.6 and 35.3 respectively. Renal scintigraphy was performed using Tc99m DTPA and erythropoietin was measured in all cases. GFR was 110.6±9 ml/min in controls, 112.5±9 ml/min in compansated and 69.6± 8ml/min in decompansated cirrhotic patients. There is no significant difference between control group and compansated cirrhotic (p>0.05). However p value is significant between compansated and decompansated cirrhotics (p<0.001). EPO level was 9.7±5 mU/ml in controls, 26.7±10 mU/ml in compansated and 30.7±12 mU/ml in decompansated cirrhotics. p value is significant between controls and all cirrhotics (p<0.001). As a result, GFR is normal in compansated cirrhotics, but significantly low in decompansated period. EPO value is significantly higher in all cirrhotics then controls. These results may be important for the following and treatment of patients with liver disease.
Key Words: Liver cirrhosis, glomerular filtration rate, eritropoietin
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir