moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Etanol ile Oluşturulan Gastrik Hasarda Radikal Temizleyiciler ve
Antioksidanların Mide Mukozasını Koruyucu Etkisi
Yüksel KOÇYİĞİT BAYLAN*, M. Orhan DENLİ*, M. Aydın KETANİ**

* Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı
** Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, DİYARBAKIR
ÖZET
Çalışmada, yüksek dozlarda mide hasarı oluşturan absolü etanolün, sıçanların mide dokularında lipiddperoksit düzeyleri ve oluşan hasarın histolojik incelemesi ile radikal temizleyici ajan allopurinol, sukralfat ve antioksidan E vitamininin bu hasara karşı etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 45 adet 180-200 gr ağırlığında Wistar albino sıçan kullanıldı. Deney hayvanları eşit olarak 5 gruba bölündü. Grup I: Deney hayvanları kontrol grubu olarak, Grup II: Etanol, Grup III: Vit E + etanol, Grup VI: Allopurinol + etanol, Grup V: Sukralfat + etanol grupları olarak kullanıldı. Kontrol grubuna hiçbir girişim yapılmadan sakrifiye edildi. Etanol grubuna 24 saat açlığı takiben 1 ml % 96'lık etanol orogastrik sonda ile uygulandı. Diğer her bir gruba bir hafta süreyle allopurinol, sukralfat ve vitamin E verildi. Deney hayvanlarının deney sonunda, eter anestezisi altında sistemik perfüzyonları yapılarak mide dokuları alındı ve %10'luk nötral formalin (pH:7.4) solüsyonunda fiksasyonu yapıldı. Rutin histolojik takiplerle elde edilen 5 mm kalınlığında parafin kesitleri Hemotoksilen-Eozin ile boyanarak ışık mikroskobik değerlendirilmesi yapıldı. Kalan materyalden her bir grup için 0.5 gr mide dokusu alındı ve bütün deney gruplarında malondialdehit (MDA) tayini yapıldı. Çalışma sonucunda doku lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan MDA miktarı, kontrol grubunda 85.4 ± 17.7  nmol/gidi. Sadece etanol verilen grupta 190.7± 16.7 nmol/g iken, allopurinol + etanol grubunda 91.9 ± 15.7 nmol, vit E + etanol grubunda 79.6 ± 15.4 nmol/g, sukralfat + etanol grubunda ise 131.9 ± 16.4 nmol/g idi. Sonuç olarak, etanol ve sukralfat + etanol uygulanan grupta kontrol grubuyla karşılaştırıldığında mide mukoza erozyonlarının ve lipid peroksit düzeylerinin arttığı gözlendi. Özellikle vit E, allopurinol ve sukralfat ile profilaksi yapılan gruplar sadece etanol verilen grup ile karşılaştırıldığında radikal giderici ajanların hem makroskobik hem histolojik düzeyde hem de lipid peroksidasyonu yönünden koruyucu oldukları gözlendi. Bunlara göre sukralfat daha az etkiliydi.
Anahtar Kelimeler: Etanol, mukozal hasar, antioksidanlar
SUMMARY
The Protective Effect of Radical Scavenger and Anti-oxidant on Gastric Mucosa Injured by Ethanol
The aim of this study was to investigate the effect of absolute ethanol at high doses on gastric injury, and to examine lipid peroxide levels and histological effects on gastric tissues in rats. The protective effect of such radical scavenger agents as a allopurinol, sucralphate and anti-oxidant vitamin E on gastric damage were also investigated. Forty-five wistar albino rats, each weighing 180-200 gr were used. Experimental animals were equally divided into 5 groups, as following; Group-I: control group, Group-II: Ethanol, Group-III: Vit E + ethanol, Group-VI: Allopurinol+ethanol, Group-V: Sucralphate+ethanol. The control group was sacrifced without any experimentation, while 1 ml of 96% ethanol was administered to ethanol group by orogastric following 24 hours of starvation. Allopurinol, sucralphate and vitamin E were administered to other group for one week. After the experimental period, the animals were sacrificed under ether anesthesia, and their gastric tissues were removed by systemic perfusions. The tissues were then fixed with 10% neutral formalin solution ( pH: 7.4). Five µm parafine sections were taken routinely and stained with Hematoxylen-Eosin and later observed under light microscobe. 0.5 gr of tissue dissected from this materials was used to determine Malondialdehyde (MDA) levels in all groups. MDA levels, an indicator of tissue lipid peroxidation were found to be 85.4±17.7 nmol/g in control group, 190.7±16.7 nmol/g in ethanol group, 91.9±15.7 nmol/g in Allopurinol+ethanol group, 79.6±15.4 nmol/g in Vit E+ethanol group and 131.9±16.4 nmol/g in sucralphate+ethanol group. As a result, gastric mucosal erosions and lipid peroxide levels were observed to increase in ethanol and sucralphate+ethanol groups, compared to control group. In particular, radical scavenger agents such as vit E, allopurinol and sucralphate were found to reduce lesion formation at histological and microscopical level, and to be protective for lipid peroxidation formation. Sucralphate, however, was found to be less effective respect to these agents.
Key Words: Ethanol, mucosal damage, antioxidants
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir