moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Serum Sialik Asit Düzeylerinin Diabetin Komplikasyonları ile İlişkisi
Mehmet ŞENCAN, Saniye TOPÇU, Hatice Sebila DÖKMETAŞ, Serhat İÇAĞASIOĞLU, Mehmet İBİŞ, İbrahim DUMAN

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, SİVAS
ÖZET
Aterosklerotik nondiabetik kişilerde serum sialik asit düzeyi artmıştır. Tip 2 diabetes mellitusu olan hastalarda mikro ve makrovasküler komplikasyonlar yaygındır. Serum sialik asit düzeyinin diabetiklerde diabetik olmayanlara göre daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada Tip 2 diabetes mellituslu kişilerde serum sialik asit düzeyleri bakılarak bunun diabetin komplikasyonları ile ilişkisini araştırmayı amaçladık. Tip 2 diabetli 40 hasta ve kontrol grubu olarak seçilen 20 sağlıklı kişi çalışmaya alındı. Hastaların 5'i normoalbüminürik, 9'u mikroalbüminürik, 26'sı ise makroalbüminürikti. Ortalama serum sialik asit düzeyleri kontrol grubunda 67.37±2.34 mg/dl, normoalbüminürik grupta 64.88±9.72 mg/dl, mikroalbüminürik grupta 80.49±4.94 mg/dl ve makroalbüminürik grupta 94.11±3.46 mg/dl bulundu. Serum sialik asit düzeyleri ile hasta yaşı ve albümin atılım hızı arasında pozitif, HDL kolesterol düzeyleri arasında negatif bir korelasyon saptandı. Ortalama serum sialik asit düzeyleri koroner arter hastalığı olanlarda (n=29) 93.37±3.17 mg/dl, koroner arter hastalığı olmayanlarda ise (n=11) 71.65±5.76 mg/dl bulundu (p<0.01). Sonuç olarak serum sialik asit düzeyinin Tip 2 diabetli hastalarda ve özellikle koroner arter hastalığı olan diabetiklerde artmış olduğunu, bu artışın albüminüri düzeyindeki artış ile paralel olduğunu bulduk.
Anahtar Kelimeler: Serum sialik asit düzeyi, Tip 2 diabet, mikroalbüminüri

SUMMARY
Serum Sialic Acid Levels and Its Relation with Diabetic Complications of Diabetes
Serum sialic acid levels are elevated in atherosclerotic nondiabetic persons. Micro and macrovascular complications are common in the Type 2 diabetes mellitus patients. It has been reported that serum sialic acid levels are higher in the diabetic patients when compared with the nondiabetics. In this study we aimed to investigate the relation between serum sialic acid and diabetic complications in type 2 diabetic patients by studying sialic acid levels in serum. Forty Type 2 diabetic patients and 20 healthy persons taken as control group were included in the study. Of these patients, five of them were normoalbuminuric, nine of them microalbuminuric and 26 of them were macroalbuminuric. Mean serum sialic acid levels were 67.37±2.34 mg/dl in the control group, 64.88±9.72 mg/dl in the normoalbuminuric group, 80.49±4.94 mg/dl in the microalbuminuric group and 94.11±3.46 mg/dl in the macroalbuminuric group. While there was a positive correlation between sialic acid levels with age and albumin excretion rate, a negative correlation was found between serum sialic acid levels and HDL cholesterol levels. Mean serum sialic acid level was 93.37±3.17 mg/dl in the patients having coronary heart disease (n=29) while this level was 71.65±5.76 mg/dl in the patients without coronary heart disease group (n=11) (p<0.01). As a result, we found that serum sialic acid levels are increased in type 2 diabetic patients especially in those having a concomitant coronary heart disease and this increase is parallel to the rise in albuminuria levels.
Key Words: Serum sialic acid level, Type 2 diabetes, microalbuminuria
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir