moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Mycobacterium tuberculosis'in Ailevi Akdeniz Ateşi Etyopatogenezindeki Rolünün Araştırılması
Yusuf AKCAN*, Serdar TUNCER**, Serhat ÜNAL**, Cenk SÖKMENSUER***, Celalettin İbrahim HAZNEDAROĞLU****, Serap ARSLAN*****

* Abant İzzet Baysal University School of Medicine, Department of Gastroenterology, DÜZCE
** Hacettepe University School of Medicine, Department of Infectious Diseases,
*** Hacettepe University School of Medicine, Department of Pathology,
**** Hacettepe University School of Medicine, Department of Heamatology,
***** Hacettepe University School of Medicine, Department of Gastroenterology, ANKARA, TURKEY
ÖZET
Tüberküloz (TB) ve ailevi akdeniz Ateşi (FMF), bölgemizde sık olarak rastlanılan ve bazı ortak özelliklere sahip iki hastalıktır. Her iki hastalıkta da AA tip amiloid depolanması olmakta, her ikisine de bazı immünolojik bozukluklar eşlik edebilmektedir. Daha önceki bir çalışmada, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodu ile FMF'li üç hastanın kemik iliğinde tüberküloz basili saptanması üzerine, bu birlikteliği aydınlatmak üzere prospektif bir çalışma planladık. Bu ön çalışmada, ortalama hastalık süreleri 17 yıl olan, 10 FMF hastası (5 erkek, 5 kadın) yer aldı. Hepsi kolşisin tedavisi altında idi. Renal tutuluma ait bulguları yoktu. Alınan kemik iliği aspirasyonları ve biyopsileri, M. tuberculosis varlığı açısından PCR ile, kültürü yapılarak ve patolojik olarak incelendi. Patolojik incelemede hematoksilen-eozin, Kongo kırmızısı ve kristal violet boyaları kullanıldı. On hastanın tümünde yukarıda tüm metodlarla tüberküloz basili varlığı gösterilemedi. Hastalarda tüberküloz için aile öyküsü %60 hastada pozitif iken, ppd pozitifliği %80 vakada görüldü. Her iki hastalık arasında bazı ortak bulgular, ilginç bir birlikteliğe işaret etse de, bu birliktelikte direkt olarak mikroorganizmanın varlığı etken değildir. Vakalarımız da yüksek aile öyküsü ve ppd pozitifliği düşünülecek olursa, otoimmün bazı diğer mekanizmaların da araştırılması fikrini doğurmaktadır. Ek olarak, bu araştırma, uzun süreli, bariz böbrek tutulumu olmayan FMF hastalarında, kemik iliğinde amiloid yokluğunu gösteren bizce bilinen ilk sunumdur.
Anahtar Kelimeler: Ailevi Akdeniz ateşi, tüberküloz, kemik iliği, polimeraz zincir reaksiyonu
SUMMARY
The Evaluation of the Role of Mycobacterium tuberculosis in the Etiopathogenesis of Familial Mediterranean Fever
Tuberculosis (TB) and familial Mediterranean fever (FMF) are two common diseases in our region, Turkey. Both share some properties in common such that both cause AA type amyloidosis and have association with some immunological abnormalities. Upon incidentally observing M. tuberculosis in bone marrow biopsies of three patients with FMF in a previous study, we intended to elucidate this association prospectively. In this preliminary study, we examined 10 FMF patients, 5 male and 5 female, with a median duration of 17 years disease activity. All were under colchicine therapy. They had no sign of renal involvement. The bone marrow biopsies of these patients were examined for the presence of M. tuberculosis by polymerase chain reaction, BACTEC culture and pathological stains. Pathological examination was performed for the existence of granuloma and amyloid deposition by hematoxilen-eosine, crystal violet and Congo red stains. Negative results were obtained in all specimens examined with all these mentioned methods. The patients had a positive family history of 60% for tuberculosis and in 80% of them with positive tuberculin skin test. We concluded that although there seemed to be a kind of association between both diseases, this relationship is not via the direct existence of bacteria itself. Considering high family history and skin test positivity, one should look for the presence of autoimmune mechanisms under this suspicious relationship between tuberculosis and FMF. Additionally, this became the first study examined the state of amyloidosis in the bone marrow at an earlier stage of FMF without overt renal findings.
Key Words: Familial Mediterranean fever, tuberculosis, bone marrow, polymerase chain reaction
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir