moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Kadın Tüberküloz Hastalarının Klinik, Bakteriyolojik, Radyolojik Özelliklerinin ve
Tedavi Cevaplarının Değerlendirilmesi

Arzu ERTÜRK, Nurcihan ARSLANTAŞ, Dilek SAKA, Mihriban ÖĞRETENSOY


Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA

ÖZET

Amaç: Tüberküloz (Tbc) her yıl 1 milyondan fazla, günde 2700'den fazla kadının ölmesine neden olmakta ve halen 646 milyon kadın ve genç kızın Mycobacterium tuberculosis ile infekte olduğu düşünülmektedir. Tbc'nin kadın ve erkek üzerindeki farklı etkisi hakkında çok az makale yazılmıştır. Kadın ve erkek arasındaki immün yanıttaki farklılık, semptom, bulgu ve sağaltımdaki farklılığı açıklayabilir. Bu çalışma Tbc'nin kadınlar üzerindeki etkisine dikkat çekmek ve veri tabanına katkıda bulunmak amacıyla yapıldı.

Yöntem: Hastanemiz kadın Tbc servisinde yatarak tedavi gören 104 hastanın klinik, bakteriyolojik, radyolojik özellikleri ve tedavi cevapları  retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 35.7 ± 16.3 (15-77) idi. %78.9 hastada pulmoner, %13.5 hastada ekstrapulmoner Tbc mevcuttu. %7.6 hastada ise hem pulmoner, hem ekstrapulmoner Tbc bulunmaktaydı. Pulmoner Tbc'lerin %78'i yayma pozitif, %22'si yayma negatif idi. %84.4 hasta yeni olgu, %5.6 hasta nüks, %10 hasta çok ilaca dirençli akciğer Tbc olarak değerlendirildi. Hastaların %75.1'ine balgam ve diğer materyallerde asidorezistan basil (ARB) bulunmasıyla tanı konulmuştu. %55.7 hastada tedavi sonucunda kür sağlandı. Tedaviye devam oranı düşüktü.

Yorum: Kadınlarda Tbc'nin ekonomik verimlilik ve ailenin refahı açısından önemli etkileri alabileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, kadın, ilaç direnci.

SUMMARY

Evaluation of Clinical, Bacteriological, Radiological Features and Response to Treatment in Female Tuberculosis Patients

Objective: Tuberculosis (Tbc) kills over one million women every year, accounting for more than 2.700 women dying of Tbc each day and it is estimated that 646 million women and girls are already infected with Tbc. Little has been written about the differential impact of Tbc on women and men. Differences between females and males in immune response could be part of an explanation of differences in symptoms, signs, forms and outcome of Tbc. This study was carried out in order to attract attention to the effects of Tbc on women and contribute to database about the subject.

Method: Clinical, bacteriological, radiological features and response to treatment were evaluated in 104 female patients who were treated in the service.

Results: Mean age of patients was 35.7 ± 16.3 (15-77). 78.9% of patients had pulmonary Tbc whereas 13.5% had extrapulmonary Tbc. 7.6% had both pulmonary and extrapulmonary Tbc. 78% of pulmonary Tbc patients were smear positive and 22% were smear negative. 84.4% of Tbc patients were new cases, 5.6% were relapses, 10% were multidrug resistant Tbc. 75.1% of patients were diagnosed as Tbc according to the presence of asidoresistant bacille at smears of sputum and other materials. In 55.7% of patients, treatment was resulted in cure. The ratio of continuing therapy was low.

Conclusion: Tbc among women has major implications for child survival, economic productivity and family welfare.

Key Words: Tuberculosis, female, drug resistance.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir