moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

 Azospermi: Klinik ve Hormonal Bir Hastalık

Sumera AKHTAR, Samina JALALI


Department of Biological Sciences, Quaid-i Azam University, Islamabad, PAKHISTAN

 

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada azospermili infentil erkeklerin kilinik ve hormonal bulguları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Azospermili 39 hasta çalışma grubu, 52 normal erkek ise kontrol grubu olarak incelenmiştir.

Bulgular: Hasta grubu için semendevolüm, pH, like faksiyon zamanı ve beyaz küre sayılarının ortalama değerleri sırası ile 2.25 ± 0.31 mL, 7.39 ± 0.15, 27.35 ± 1.56 dakika ve 1.89 ± 0.64 bulundu. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında tüm değerler için istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Yorum: Azospermide anlamlı laboratuvar bulgularının serum luteinize edici hormon (LH), follikül sitümüle edici hormon (FSH), prolaktin (PRL) ve testesteron (T) düzeyleri olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Azospermi, semen, gonodotropinler, testesteron, prolaktin.

SUMMARY

Azoospermia: A Clinical and Hormonal Disorder

Objective: This retrospective study aimed to evaluate clinical and hormonal characteristics of infertile men with azoospermia.

Method: A total of 39 azoospermics men were studied. 52 males were used as normal controls.

Results: The mean ± SEM of semen volume, pH, liquefaction time and WBC count were 2.25 ± 0.31 mL,
7.39 ± 0.15, 27.35 ± 1.56 min and 1.89 ± 0.64/HPF, respectively. All the variables showed non-significant differences when compared with the controls.

Conclusion: Serum levels of luteinizing hormone (LH); follicle-stimulating hormone (FSH); prolaction (PRL) and testosterone (T) were the most useful parameters in azoospermics.

Key Words: Azoospermia, semen, gonadotrophins, testesterone, prolaction.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir