moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Düşük Riskli Febril Nötropeni Hastalarında Antibiyotik Protokollerinin Karşılaştırılması

Celalettin CAMCI*, Nuray BÜYÜKBERBER**, Süleyman BÜYÜKBERBER*, Murat HARPUTLUOĞLU***, Gürsel AK***, Ramazan SARI***


    * Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, GAZİANTEP

  ** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

*** İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, MALATYA

ÖZET

Amaç: Düşük riskli febril nötropenilerde kombine antibiyotik tedaviler ile monoterapilerin etkinliklerinin ve toksisitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışmada 126 düşük riskli febril nötropeni atağında sefepim 2 g/gün (n= 34), meropenem 3 g/gün (n= 28), sefepim 2 g/gün + amikasin 1 g/gün (n= 33) ve meropenem 3 g/gün + amikasin 1 g/gün (n= 31) verildi.

Bulgular: Hastaların nötrofil sayısı tüm grup için ortalama 415 ± 137/mm3 idi. Atakların %42'sinde klinik ve mikrobiyolojik olarak herhangi bir infeksiyon etkeni saptanmazken %12.6'sında bakteremi gözlendi. Saptanan infeksiyon ajanlarının %52.9'u gram-pozitif, %41.2'si gram-negatif idi. Sonuçta tüm gruplar altta yatan hastalık, nötropeni süresi ve derinliği, yan etki ve ateş cevabı açısından karşılaştırıldığında tedavi protokolleri arasında bir fark saptanmadı. Ayrıca hastalarda infeksiyona bağlı ölüm ve ciddi toksisite görülmedi.

Yorum: Düşük riskli febril nötropenilerde monoterapiler en az kombine terapiler kadar etkilidir ve güvenle kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Febril nötropeni, sefepim, meropenem, amikasin.

SUMMARY

The Evaluation of Different Antibiotic Protocols in Low-Risk Febrile Neutropenic Patients

Objective: A prospective, randomized study comparing monotherapy with combined antibiotic therapy in the initial management of low risk febrile neutropenic patients was conducted.

Method: Cefepime 2 g/day (n= 34), meropenem 3 g/day (n= 28), cefepime 2 g/day + amikacin 1 g/day (n= 33) and meropenem 3 g/day + amikacin 1 g/day (n= 31) were given in 126 low-risk febrile neutropenic episodes.

Results: Mean neutrophil count was 415 ± 137/mm3 and bacteremia was found in 12.6% of episodes. Fever of undetermined origin was identified in 42%. Gram-positive microorganisms were the most frequently isolated agents (52.9%). There were no differences in terms of underlying disease, the duration and the severity of neutropenia, side effects and response to therapy in all groups. There were no severe toxicity or death.

Conclusion: We conclude that monotherapy is at least safe and effective as combination therapies.

Key Words: Febrile neutropenia, cefepime, meropenem, amikacin.

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir