moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Yazdır

Günlük Kontakt Lens Kullanan Olgularda Konjonktival Flora ve
Lens Saklama Solüsyonlarının Bakteriyolojik İncelenmesi

İlknur KALELİ*, Cem YILDIRIM**, Bahriye KILDACI**, Nermin ÖZEN*


* Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

** Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz hastalıkları Anabilim Dalı, DENİZLİ

ÖZET

Çalışmamızda, günlük kontakt lens kullanımının bakteriyel konjonktival floraya olan etkisini ve lens saklama solüsyonlarının kontaminasyonunu araştırmayı amaçladık. Yirmiüçü (46 göz) sert gaz geçirgen, 27'si (54 göz) yumuşak kontakt lens kullanan toplam 50 asemptomatik olgunun her iki göz konjonktivasından ve lens saklama kaplarındaki solüsyonlardan kültür yapıldı. Kontakt lens kullanmayan 56 olgudan da (112 göz) kontrol grubu oluşturularak konjonktiva kültürleri alındı. Sert lens, yumuşak lens ve kontrol grubu olgularının konjonktivalarında sırasıyla koagülaz negatif stafilokok %34.8, %25.9 ve %48.2; difteroidler %17.4, %16.7 ve %10.7; alfa hemolitik streptokok %15.2, %9.3 ve %11.6; mikrokok %17.4, %13 ve %20.5; hemofilus türleri %4.3, %1.9 ve %4.5; Morexalla catarrhalis %2.2, %0 ve %1.8; E. coli %0, %1.9 ve %0; P. aeruginosa %2.2, %1.9 ve %0 oranlarında üretildi. Örnek alınan 23 sert lens saklama kabındaki solüsyonların 13'ünde (%56.5) ve 27 yumuşak lens saklama kabındaki solüsyonların ise 14'ünde (%51.9) kontaminasyon saptandı. Sert lens ve yumuşak lens saklama solüsyonlarında sırasıyla Enterobacteriaceae üyelerini %34.8, %25.9; P. aeruginosa'yı ise %13, %18.6 oranında izole ettik. Günlük kontakt lens kullanımının konjonktival florada üreyen mikroorganizmaların dağılımını etkilemediğini; buna karşın lens saklama kaplarındaki solüsyonlarda ise yüksek oranlarda P. aeruginosa ve Gram negatif enterik bakteri kontaminasyonu olduğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Konjonktival flora, kontakt lens, kontakt lens saklama solüsyonu

SUMMARY

Bacteriologic Evaluation of Conjunctival Flora and Lens Storage Solutions Among Daily-Wear Contact Lens Users

The purpose of the present study was to investigate the effect of daily lens wear on the bacterial flora of the conjunctiva and the contamination of lens storage solutions. Cultures from the conjunctiva of both eyes and lens storage solutions were obtained from a total of 50 asymptomatic cases, in whom 23 (46 eyes) were using hard gas permeable lenses and 27 (54 eyes) were using soft lenses. Conjunctival cultures were also obtained from 56 healthy cases (112 eyes) of non lens users, as a control group. Conjunctival cultures of hard lens, soft lens and control cases revealed, respectively, 34.8%, 25.9% and 48.2% coagulase negative staphylococci; 17.4%, 16.7% and 10.7% diphteroids; 15.2%, 9.3% and 11.6% alpha haemolytic streptococci; 17.4%, 13%, and 20.5% micrococcus; 4.3%, 1.9% and 4.5% haemophilus spp.; 2.2%, 0% and 1.8% Morexalla catarrhalis; 0%, 1.9% and 0% E. coli; 2.2%, 1.9% and 0% P. aeruginosa. Thirteen (56.5%) of the 23 hard lens storage solutions and 14 (51.9%) of the 27 soft lens storage solutions were contaminated. The members of the family Enterobacteriaceae and P. aeruginosa were isolated from hard lens storage solutions as 34.8% and 13%; and from soft lens storage solutions as 25.9% and 18.6%, respectively. We found that, daily contact lens usage did not alter the distribution of microorganisms found in the conjunctival flora; in contrary a higher incidence of contamination of the lens storage solutions with P. aeruginosa and Gram negative enteric bacilli were detected.

Key Words: Conjunctival flora, contact lens, lens storage solution

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir