moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Hipertansif Olan ve Olmayan Tip 2 Diabetes Mellituslu (NIDDM) Hastalarda
İntraeritrositer Magnezyum Düzeyi

Mehmet SAYARLIOĞLU*, Taner BAYRAKTAROĞLU*, Şükrü ARAS**, Sinan TRABLUS*, Hayriye SAYARLIOĞLU***, İsmet BAHTİYAR*


    * Vakıf Gureba Hastanesi Dahiliye Kliniği

  ** Vakıf Gureba Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı

*** Haseki Hastanesi 4. Dahiliye Kliniği, İSTANBUL

ÖZET

Son yıllarda esansiyel hipertansiyon ve tip 2 diabetes mellitusun (NIDDM) etyolojisine yönelik çalışmalar yapılırken, her iki hastalıkta magnezyum (Mg++) metabolizmasındaki değişiklikler araştırmacıların dikkatini çekmiştir. Biz de hipertansif olan ve olmayan NIDDM'li hastalarda intraeritrositer Mg++ düzeylerini araştırdık. Hipertansif olmayan 24 NIDDM'li hasta (9 erkek, 15 kadın, yaş ortalaması 52±11.4) ve hipertansif NIDDM'li 26 hasta (10 erkek, 16 kadın, yaş ortalaması 54±11.7) ve 20 sağlıklı kontrol grubu (8 erkek, 12 kadın, yaş ortalaması 51±10.05) çalışmamıza alındı ve hepsinde intraeritrositer Mg++ seviyesi ölçüldü. Ortalama değerler sırasıyla 4.9±0.7 mg/dl, 4.8±0.65 mg/dl, 5.8±0.9 mg/dl olarak saptandı. Sonuçlar Mann-Whitney U testi ile karşılaştırıldı. Hipertansif olan ve olmayan NIDDM'li hastalar arasında intraeritrositer Mg++ seviyesi açısından anlamlı bir farklılık yoktu (p>0.05). Hipertansif olsun ya da olmasın NIDDM'li iki grubun sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırmasında, serum Mg++ seviyesi NIDDM'li hastalarda anlamlı olarak düşük olarak bulundu (p<0.05). Sonuç olarak intraeritrositer Mg++ seviyeleri hipertansif olan ya da olmayan NIDDM'li hastalarda anlamlı olarak düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diabetes mellitus, magnezyum, hipertansiyon

SUMMARY

Intraerythrocytic Magnesium Levels of Type 2 Diabetes Mellitus (NIDDM) Patients with and without Hypertension

In recent etiologic studies of essential hypertension and NIDDM, changes in magnesium (Mg++) metabolism were attracted attention. We planned to investigate the intraerytrocytic Mg++ levels in hypertensive and nonhypertensive diabetes mellitus patients. Twenty-four NIDDM patients without hypertension (9 males, 15 females, mean age 52±11,4), 26 NIDDM plus hypertension patients (10 males, 16 females, mean age 54±11.7) and 20 healthy controls (8 males, 12 females, mean age 51±10.05) were evaluated for intraerytrocytic Mg++ levels, the results were 4.9±0.7 mg/dl, 4.8±0.65 mg/dl, 5.8±0.9 mg/dl, respectively. Mann-Whitney U test were used to compare the groups. Mg++ levels of NIDDM patients with and without hypertension was not significantly different (p>0.05), whereas both groups have significantly low levels of intraerytrocytic Mg++ when compared to control group (p<0.05). In conclusion, intraerytrocytic Mg++ levels were reduced in diabetes mellitus patients without any relation to hypertension.

Key Words: Type 2 diabetes mellitus, magnesium, hypertension

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir