moncler prix
   

         
 
<< Geri Yazdır

Asemptomatik HBsAg Taşıyıcılarında Karaciğer Histopatolojisinin Değerlendirilmesi
Levent GÖRENEK, A. Bülent BEŞİRBELLİOĞLU, Cem GÜL, Aziz HACIBEKTAŞOĞLU

Gülhane Askeri Tıp Akademisi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
ÖZET
Kronik hepatit B virüs (HBV) infeksiyonları genellikle subklinik seyir gösteren akut HBV infeksiyonları sonrasında gelişirler. Bu yüzden çoğunun tanısı rastlantı sonucu saptanan HBsAg pozitifliği veya karaciğer fonksiyon testleri bozukluğu sayesinde konur. Çalışmamızda, rastlantı sonucu HBsAg pozitifliği saptanan bireylerin serum transaminazları ve karaciğer histopatolojileri değerlendirilerek asemptomatik hastalarda kronik hepatit sıklığı araştırılmıştır. Bu amaçla hiç bir yakınması olmayan, tesadüfen HBsAg pozitifliği saptanan 70 bireyde, alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), alkalen fosfataz (ALP), protrombin zamanı (PT), total ve direkt bilirubin, total protein ve albumin değerleri incelendi. Ayrıca her hastada anti-HCV ve anti-HDV bakıldı. Olguların 52'sinde (%74.28) karaciğer iğne biyopsisinde HBV taşıyıcılığı bulguları saptanırken, 18'inde (%25.71) kronik hepatit bulguları saptandı. HBV taşıyıcılığı saptanan 52 olgumuzun 26'sında (%50) ALT ve AST değerleri normal sınırlar içinde (<40 U/L), geri kalan 26 olguda (%50) ise ALT ve AST değerleri normalden yüksek olarak saptandı (45-120 U/L). Kronik hepatit saptanan 18 olgunun 12'sinde (%66.66) ALT ve AST değerleri normal sınırlarda iken (<40U/L), 6'sında (%33.33) normalin üzerindeydi (48-118 U/L). Sonuç olarak, tesadüfen HBsAg pozitifliği saptanan bireylerde serum transaminaz değerleri normal bile olsa, karaciğer histopatolojisi değerlendirildiğinde kronik hepatit bulgularına rastlanabilmektedir. Bu yüzden, kronik asemptomatik HBsAg taşıyıcısı olarak takip edilen hastalarda histopatolojik değerlendirme de gerekli olabilir.
Anahtar Kelimeler: HBsAg taşıyıcılığı, karaciğer histopatolojisi, serum transaminazları
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 


  Designed and developed by


Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir